Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Мікробіологія галузі (М'ясо)"
Опис: Дисципліна «Мікробіологія галузі»для студентів галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технології харчових продуктів тваринного походження». Курс забезпечує вивчення процесів первинного та вторинного забруднення сировини на етапах виробництва, заходи з контролю рівнів цього забруднення, урахування умов та термінів зберігання сировини та продукції на етапах її виробництва, забезпечення мікробіологічних показників безпечності сировини та готової продукції.
Одним з ключових моментів курсу є ознайомлення студентів з методами мікробіологічного контролю виробництва продукції на етапах технологічного процесу. Це дає змогу майбутнім технологам впливати на санітарний стан виробництв і забезпечувати випуск безпечної екологічно чистої продукції.
Цілі: Метою викладання курсу дисципліни є формування у студентів знань з мікробіології виробництва м’яса та м’ясопродуктів, як на рівні сировинних ресурсів, так і на рівні формування якості готової продукції, що дасть змогу майбутньому фахівцеві галузі впливати на якість та безпеку даного виду продукції.
Оцінювання: Під час викладання дисципліни «Мікробіологія галузі» одним із важливих моментів є оцінювання знань студентів і його критерії. До контрольних заходів належать поточний, модульний (проміжний) та семестровий (підсумковий) контролі, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання.
Поточний контроль – це оцінювання знань студентів під час проведення лекції і лабораторного заняття. Оцінювання знань проводять за національною та ЕСТS шкалами.
Теми: Змістовий модуль 1. Мікробіологія м’яса та м’ясопродуктів.

Тема 1. Вступ. Мікроорганізми, що впливають на якість м’яса та м’ясопродуктів. Сапрофітна мікрофлора. Патогенні та умовно-патогенні мікроорганізми.
Тема 2. Мікробіологія м’яса, її якісний та кількісний склад. Мікробіологія замороженого та охолодженого м’яса. Види псування.
Тема 3. Мікробіологія виробництва м’ясопродуктів. Зміна мікрофлори в розсолах та м’ясопродуктах. Мікрофлора м’ясопродуктів під час сушіння в умовах вакууму. Мікрофлора м’ясних напівфабрикатів.

Змістовний модуль 2. Мікробіологія м’ясопродуктів та санітарно-гігієнічний контроль до організації виробництва.

Тема 4. Мікробіологія ковбасних виробів. Санітарні вимоги до сировини для виробництва ковбас. Динаміка мікрофлори під час виробництва та зберігання ковбас. Склад залишкова мікрофлори та мікробіологічні показники якості ковбас.
Тема 5. Мікробіологія м’ясних консервів. Санітарні вимоги до сировини та принципи технології. Стерилізація консервів. Склад залишкова мікрофлори та мікробіологічні показники консервів. Види псування.
Тема 6. Мікробіологічні критерії безпеки та санітарно-мікробіологічний контроль м’яса та м’ясопродуктів.
Мова: Українська
Викладачі: Людмила Газзаві-Рогозіна
Розділ: 8
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися