Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Мікробіологія галузі (Молоко)"
Опис: Робоча програма дисципліни «Мікробіологія галузі»для студентів галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу».
Курс забезпечує вивчення процесів первинного та вторинного забруднення сировини на етапах виробництва, заходи з контролю рівнів цього забруднення, урахування умов та термінів зберігання сировини та продукції на етапах її виробництва, забезпечення мікробіологічних показників безпечності сировини та готової продукції.
Одним з ключових моментів курсу є ознайомлення студентів з методами мікробіологічного контролю виробництва продукції на етапах технологічного процесу. Це дає змогу майбутнім технологам впливати на санітарний стан виробництв і забезпечувати випуск безпечної екологічно чистої продукції.

Цілі: Метою викладання курсу дисципліни є формування у студентів знань з мікробіології виробництва рослинної сировини та молока, як на рівні сировинних ресурсів, так і на рівні формування якості готової продукції, що дасть змогу майбутньому фахівцеві галузі впливати на якість та безпеку даного виду продукції.
Оцінювання: До контрольних заходів належать поточний, модульний (проміжний) та семестровий (підсумковий) контролі, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання. Поточний контроль – це оцінювання знань студентів під час проведення лекції і лабораторного заняття. Оцінювання знань проводять за національною та ЕСТS шкалами
Теми: Змістовий модуль 1. Мікробіологія молока та кисломолочних продуктів.
Тема 1. Мікробіологія молока. Видовий та кількісний склад мікрофлори. Його зміни в процесі зберігання та переробки молока. Мікробіологічні нормативи молока.
Тема 2. Склад мікрофлори молочнокислих заквасок, які використовуються при виробництві кисломолочних продуктів. Мікробіологічні вимоги до заквасок. та готової продукції.
Тема 3. Мікробіологія кисломолочних продуктів. Особливості мікробіологічного складу кисломолочних продуктів функціонального призначення. Мікробіологічні нормативи різних видів кисломолочних продуктів.
Тема 4. Мікрофлора сирів. Склад мікрофлори заквасок, які використовуються при виробництві сирів. Динаміка зміни видового та кількісного складу мікрофлори сирів у технологічному процесі та при зберіганні. Мікробіологічні вимоги до заквасок та готової продукції.
Тема 5. Мікрофлора вершкового масла. Склад мікрофлори заквасок, які використовуються при виробництві кисловершкового масла. Динаміка зміни видового та кількісного складу мікрофлори масла у технологічному процесі та при зберіганні. Мікробіологічні вимоги до заквасок та готової продукції.

Змістовий модуль 2. Мікрофлора консервованих молочних продуктів та морозива. Санітарно-мікробіологічний контроль виробництв молочних продуктів.
Тема 6. Мікрофлора сухих та консервованих молочних продуктів та морозива. Динаміка зміни видового та кількісного складу їх мікрофлори у технологічному процесі та при зберіганні. Мікробіологічні вимоги до готової продукції.
Тема 7. Державні та міжнародні стандарти щодо гігієни виробництва молока та молочних продуктів. Контроль за дотриманням санітарного режиму на підприємствах молокопереробної промисловості.
Тема 8. Аналіз небезпечних чинників мікробіологічного походження та критичні точки контролю технологій виробництва окремих видів молочних продуктів.
Мова: Українська
Викладачі: Людмила Газзаві-Рогозіна
Розділ: 7
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися