Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням (для студентів економічного напряму)"
Опис: Навчальна дисципліна «Англійська мова за професійним спрямуванням (для студентів економічного напряму)» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальностей 051 Економіка, 292 Міжнародні економічні відносини та 075 Маркетинг.
Цілі: Метою вивчення навчальної дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного застосування іноземної мови у різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння необхідними компетенціями (лінгвістичною, соціолінгвістичною, прагматичною); засвоєння новітньої фахової інформації через іноземні джерела.
Оцінювання: Залік, іспит.
Теми: Курс складається з 11 тем.
Ресурси: Рекомендована література та інформаційні ресурси наведені у робочій програмі дисципліни.
Метод навчання: Дискусія, розгорнута бесіда, розв’язання проблемних ситуацій, самоконтроль, рольові та ділові ігри, письмове опитування, дискусійні слухання, «мозкова атака» та евристичний метод.
Мова: Українська
Викладачі: Аліна Олексіївна Колесник, Ігор Іванович Ковьях, Олена Олегівна Мануєнкова, Олена Миколаївна Муравйова, Людмила Анатоліївна Подворна, Інна Володимирівна Удовенко
Розділ: 33, Проекти: 53
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися