Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю"
Опис: Галузь знань: 18 «Виробництво та технології».
Спеціальність: 181 «Харчові технології».
Освітньо-професійна програма «Технології харчових продуктів тваринного походження».
Освітній рівень: бакалавр.
Кількість кредитів для денної форми навчання – 4.
Модулів – 2. Змістових модулів – 2.
Загальна кількість годин – 120.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3,5; самостійної роботи студента – 4,0.
Цілі: Метою викладання дисципліни є набуття студентами теоретичних знань з основ метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю, практичних навичок щодо роботи з відповідною правовою базою та нормативною документацією, а також прийняття або оцінки правильності рішень з питань технічного регулювання забезпечення якості під час майбутньої професійної діяльності у харчопереробній промисловості.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовується поточний, модульний (за розділами) та підсумковий контроль знань (іспит).
Теми: Змістовий модуль 1. Метрологічне забезпечення якості продукції та державна система стандартизації
Змістовий модуль 2. Підтвердження відповідності продукції в державній системі сертифікації та системи управління якістю продукції
Ресурси: 1. Управління якістю продукції м’ясопереробних підприємств : опорний конспект лекцій з дисципліни для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» (освітньо-професійна програма «Технології харчових продуктів тваринного походження» [Електронний ресурс] / Укладач В. М. Онищенко. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 66 с.
2. Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю : опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» (спеціалізація «Технології харчових продуктів тваринного походження») [Електронний ресурс] / Укладач В. М. Онищенко. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 69 с.
Метод навчання: Традиційні та новітні методичні та інтерактивні засоби навчання: читання лекцій; виконання робіт (завдань) на практичному занятті; консультування та обговорення матеріалу практичного заняття методом «круглого столу»; проведення семінарів-дискусій; консультування під час написання реферату; використання презентацій лекційного та практичного матеріалу у вигляді слайд-шоу та плакатів; застосування каталогів, покажчиків та нормативних документів, що регламентують метрологічне забезпечення якості продукції та характеризують державну систему стандартизації, сертифікації та управління якістю; застосування електронно-інформаційної бази нормативно-правових документів з метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю.
Мова: Українська
Викладачі: Самвел Тигранович Інжиянц, Вячеслав Миколайович Онищенко, Марина Олександрівна Янчева
Розділ: 27, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися