Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Екологічна експертиза виробництва харчових продуктів"
Опис: Дисципліна є вибірковою для студентів, що навчаються за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за освітньо-професійною програмою "Управління безпечністю та якістю товарів"
Цілі: Мета вивчення дисципліни «Екологічна експертиза виробництва харчових продуктів» – набуття студентами навичок та знань, необхідних для виробничо-технологічної, проектної та дослідницької діяльності по управлінню безпечністю та якістю продукції, а також для чіткого уявлення про особливості екологічної експертизи харчової сировини та продуктів харчування.
Оцінювання: З метою оцінювання знань студентів з дисципліни «Екологічна експертиза виробництва харчових продуктів» застосовується поточний, проміжний і підсумковий контроль знань.
Усі ці види контролю тісно взаємопов'язані та організуються так, щоб стимулювати ефективність самостійної роботи та забезпечити об'єктивність оцінювання рівня знань студентів. При цьому враховуються види занять, передбачених навчальним планом: лекційний матеріал, лабораторні заняття, самостійна робота.
Теми: Тема 1. Екологічна експертиза в Україні.
Тема 2. Екологічна безпека. Організація проведення державної екологічної експертизи.
Тема 3. Відповідність об’єктів експертизи законодавству про охорону та використання атмосферного повітря.
Тема 4. Вплив об’єктів експертизи на водні ресурси.
Тема 5. Вплив об’єктів експертизи на земельні ресурси.
Тема 6. Забруднення харчової сировини i продуктів шкідливими речовинами .

Метод навчання: Пояснювальна лекція – словесний метод навчання
Вступна бесіда – словесний метод навчання, що передбачає запитання-відповіді і проводиться як підготовка до практичного заняття.
Репродуктивна бесіда – словесний метод навчання, який спрямований на відтворення раніше засвоєного матеріалу.
Евристична бесіда – словесний метод навчання, , в якому викладач за допомогою запитань скеровує студентів на формування нових понять, висновків, правил, використовуючи одержані знання, спостереження.
Дослідницька робота – практичний метод навчання, коли студентам дається завдання, яке вони вирішують самостійно.
Контрольна бесіда – словесний метод навчання, який використовується для перевірки засвоєних знань.
Мова: Українська
Викладачі: Віта Афанасьєва, Тетяна Василівна Карбівнича, Олена Олександрівна Лісніченко
Розділ: 9
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися