Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управління безпечністю товарів"
Цілі: Метою викладання дисципліни «Управління безпечністю товарів» є формування у студентів системи знань з теорії та методології застосування на практиці міжнародновизнаної концепції НАССР, набуття ними навичок з розробки та впровадження системи управління безпечністю продукції на підприємствах.
Теми: Тема 1. Законодавчі аспекти запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів в Україні та світі.
Тема 2. Основні положення концепції НАССР.
Тема 3. Небезпечні чинники в системі НАССР.
Тема 4. Розробка та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 22000:2007.
Тема 5. Санітарно – гігієнічні вимоги Комісії з Кодексу Аліментаріус
Тема 6. Аудит системи управління безпечністю харчових продуктів.
Інша інформація: Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– ознайомлення з сучасними міжнародними та європейськими підходами до забезпечення загальної безпечності харчової продукції та споживчими товарами;
– вивчення законодавчих аспектів запровадження концепції НАССР, сучасні тенденції розвитку законодавства у цій сфері;
– ознайомлення з порядком планування та розроблення програм- передумов до запровадження системи НАССР, зокрема застосування загальних санітарно-гігієнічних вимог Комісії з Кодексу Аліментаріус;
– вивчення методології ідентифікації та аналізу мікробіологічних, хімічних та фізичних небезпечних чинників, здійснення оцінки ризику;
– визначення методів прийняття рішень щодо визначення критичних точок керування та розробки плану НАССР в рамках планування системи управління безпечністю;
– ознайомлення з методами управління потенційно небезпечною та невідповідною продукцією.
Відповідно до освітньої програми компетентності, якими повинен оволодіти студент під час вивчення дисципліни:
– здатність до вирішення проблемних питань і нестандартних ситуацій у професійній діяльності за умов невизначеності та ризиків;
– здатність аналізувати небезпечні чинники та оцінювати ризики їх виникнення;
– здатність організовувати впровадження та підтримування систем управління безпечністю та якістю товарів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
– демонструвати вміння вирішувати проблемні ситуації, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур за умов невизначеності і ризиків;
– ідентифікувати небезпечні чинники кінцевого продукту, пов’язані з сировиною, інгредієнтами, виробничим середовищем та персоналом;
– прогнозувати ймовірність виникнення ризиків небезпечних чинників та зміни якості товарів на етапах життєвого циклу;
– організовувати процес формування та підтримування функціонування групи НАССР та управління якістю;
– розробляти проекти нормативно-правових актів щодо управління безпечністю та якістю товарів та координувати їх впровадження в діяльність підприємств.
Метод навчання: Використовуються наступні методи навчання:
- методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивні і проблемні, самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача;
- методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу (аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності в навчанні (роз'яснення суспільної і особової значущості навчання, пред'явлення педагогічних вимог);
- методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий).
Під час викладання дисципліни «Управління безпечністю товарів» передбачено застосування таких методів організації навчальної діяльності, як лекції, наочні, практичні роботи, самостійна та робота під керівництвом викладача.
Мова: Українська
Викладачі: Катерина Сподар
Розділ: 4
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися