Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Системи управління якістю та безпечністю товарів"
Опис: Предметом дисципліни є розробка і впровадження систем управління безпечністю та якістю товарів для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та системного підходу до її реалізації
Цілі: Формування у студентів системи знань з принципів побудови та функціонування систем управління безпечністю та якістю товарів, освоєння нормативно-правових, організаційних та економічних питань управління безпечністю та якістю продукції.
Оцінювання: Застосовуються поточний, проміжний та підсумковий контроль знань. Усі ці види контролю тісно взаємоповязані та організуються так, щоб стимулювати ефективність самостійної роботи та забезпечити обєктивність оцінювання рівня знань студентів. При цьому враховуються види занять, передбачених навчальним планом: лекційний матеріал, практичні заняття, самостійна робота.
Теми: Тема 1. Якість та безпечність як основні властивості продукції.
Тема 2. Системи управління якістю.
Тема 3. Системи якості та сертифікація.
Тема 4. Управління якістю на підприємстві.
Тема 5. Огляд вимог до системи управління безпечністю харчових продуктів.
Тема 6. Модель системи управління безпечністю харчових продуктів в рамках ISO 22000:2005.
Тема 7. Система державного регулювання безпечності харчових продуктів в Україні.
Тема 8. Порядок розробки та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів.
Метод навчання: Пояснювальна лекція – словесний метод навчання
Вступна бесіда – словесний метод навчання, що передбачає запитання-відповіді і проводиться як підготовка до практичного заняття.
Репродуктивна бесіда – словесний метод навчання, який спрямований на відтворення раніше засвоєного матеріалу.
Евристична бесіда – словесний метод навчання, , в якому викладач за допомогою запитань скеровує студентів на формування нових понять, висновків, правил, використовуючи одержані знання, спостереження.
Дослідницька робота – практичний метод навчання, коли студентам дається завдання, яке вони вирішують самостійно.
Контрольна бесіда – словесний метод навчання, який використовується для перевірки засвоєних знань
Мова: Українська
Викладачі: Катерина Сподар, Тетяна Василівна Карбівнича
Розділ: 10
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися