Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Міжнародні економічні відносини України"
Опис:
Дисципліни "Міжнародні економічні відносини" , рівень освіти перший (бакалаврський), Спеціальність 073 "Менеджмент" Загальна кількість годин -108.
Цілі: Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів сучасного економічного мислення та системи знань з міжнародних економічних відносин; умов, форм, методів й основного інструментарію міжнародної економічної діяльності, також набуття широких знань про соціально-економічні проблеми світового господарства, про закономірності розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, вивчення теоретичних основ світової економіки, специфіки формування, особливостей та тенденцій сучасного її розвитку.

Оцінювання: Проміжний контроль ( до 60 балів) та підсумковий контроль (іспит) - до 40 балів.
Теми: Дисципліна включає 2 розділи з 16 тем
Ресурси: 1. Янчев А.В. Моделювання міжнародних економічних відносин: навч.-метод.посібн.: практикум /А.В.Янчев, О.І. Печенка, К.Ю. Величко. – Харків: ХДУХТ, 2012. – 172с.
2. Момот Т.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. для самост. вивч. дисц./Т.В. Момот, А.В. Янчев., Н.М. Штангей., К.Ю Величко. – Харків: ХДУХТ, 2010. – 220с.
3. Величко К.Ю. Міжнародні економічні відносини: тестовий тренінг/К.Ю. Величко, Л.Л. Носач. – Харків: ХДУХТ, 2008. – 52с.

Метод навчання: Методи навчання на лекціях – пояснювально-ілюстративна лекція з елементами проблемної, лекція-бесіда, словесний метод, метод схематичного подання матеріалу, проблемно-логічний метод; на семінарських та практичних заняттях – метод розгорнутої бесіди та дискусії, метод самоконтролю, метод логічного аналізу (розв’язання проблемних ситуацій та завдань.
Мова: Українська
Викладачі: Павло Леонідович Гринько, Наталія Григорівна Ушакова
Розділ: 3
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися