Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Маркетинговий аудит"
Опис: На сучасному етапі прийняття обґрунтованих управлінських рішень потребує проведення постійного контролю змін у маркетинговому середовищі, результативності реалізації функціональних маркетингових стратегій (товарної, цінової, збутової, комунікаційної), організації та ефективності маркетингової діяльності підприємства в цілому. Тому необхідною умовою стабільного функціонування підприємства та подальшого успішного розвитку є проведення маркетингового аудиту. Маркетинговий аудит - це комплексне, систематичне, незалежне і регулярне спостереження маркетингового середовища підприємства, його цілей, стратегій і діяльності підприємства з метою визначення проблемних сфер, можливостей і заходів для поліпшення його діяльності. Маркетинговий аудит є основою процесу змін. У зв’язку з цим фахівці з маркетингу повинні володіти сучасними технологіями його організації та проведення.
Цілі: Метою дисципліни є формування у студентів системних теоретичних знань, уявлень щодо теоретико-методичних основ маркетингового аудиту, практичних навичок його організації та проведення для виявлення можливостей, резервів та перспектив розвитку підприємства й розробки відповідного плану заходів і дій щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності у визначених умовах.
Оцінювання: Результати поточного контролю (з урахуванням систематичності і активності роботи та виконання модульних завдань) оцінюються у діапазоні від 0 до 40 балів, у 20 балів оцінюється індивідуальна робота студентів, у 40 балів оцінюються результати складання іспиту.
Теми: РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади організації та проведення маркетингового аудиту
Тема 1.1. Маркетинговий аудит як основа інформаційного забезпечення управління маркетингом на підприємстві.
Тема 1.2. Організація та проведення маркетингового аудиту.
Тема 1.3. Методимаркетингового аудиту.
Тема 1.4. Метрики маркетингового аудиту
РОЗДІЛ 2. Напрямки маркетингового аудиту
Тема 2.1. Аудит макросередовища
Тема 2.2. Аудит мікросередовища підприємства
Тема 2.3. Аудит системи маркетингу (підсистеми управління маркетингом)
Тема 2.4. Аудит системи маркетингу (підсистеми інформаційного забезпечення маркетингу)
Тема 2.5. Аудит системи маркетингу (підсистеми маркетинговий потенціал)
Тема 2.6. Аудит системи маркетингу (підсистеми функціональних стратегій маркетингу)
Тема 2.7. Аудит результативності маркетингу
Ресурси: Рекомендована література
Базова
1. Дерев'янченко Т.Є. Маркетинговий аудит. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 239 с.
2. Катаєв А.В. Соціально-орієнтований маркетинг-аудит : монографія/ А. В. Катаєв.– Харків : Видавець Обере- мок В., 2005.– 212 с.
3. Корягіна С.В. Маркетинговий аудит. Навч. посіб. / С.В. Корягіна, М.В. Корягін – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 320 с
4. Онопрієнко І.М. Маркетинговий аудит. навч. посіб. для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 075 Маркетинг окр.«бакалавр». / Суми, 2019 рік. - 123 с.

Допоміжна
5. Біловодська О.А. Б61 Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / О.А. Біловодська. К: Знання, 2010. 332 с.
6. Жегус О.В. Маркетингове ціноутворення: Навч. пос. Х.: ХДУХТ, 2015. 230 с.
7. Жегус О.В. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / О.В. Жегус, Т.М. Парцирна. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2016. 236 с.
8. Жегус О.В. Система маркетингу в закладах вищої освіти: теорія, методологія, практика : монографія. Харків: ХДУХТ, 2018. 371 с.
9. Маркетинг ХХІ століття. Концептуальні зміни та тенденції розвитку: монографія / Л.О. Стрій // За наук. ред. проф. А.К. Голубєва. Одеса: ВМВ, 2010. 320 с.
10. Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2009. 1134 с.
11. Маркетинговий аналіз: Навчальний посібник / Братко О. С., Дячун О. Д., Лагоцька Н. З., Окрепкий Р.Б. За ред. доктора економічних наук, професора Д. А. Штефанича. Тернопіль: Економічна думка, ТНЕУ, 2012. 296 с
12. Маркетинговий менеджмент. Навчальний посібник / За ред. Штефанича Дмитра Андрійовича. Тернопіль: Економічна думка, 2015. 241 с.
13. Маркетингові комунікації: навчально-методичний посібник / уклад. І. В. Король; МОН України, Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2018. 191 с.
14. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 208 с.
15. Олексенко, Л.В. Маркетингова політика розподілу : навч. посібник / Л.В. Олексенко. К. : Ліра -К, 2018. – 468 с.
16. Петруня Ю. Є. Маркетинг : навчальний посібник / Ю. Є. Петруня, В. Ю. Петруня. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. 362 с.
17. Ратушняк О.Г. менеджмент та маркетинг : практикум / О.Г. Ратушняк, Н.М. Тарасюк. Вінниця : ВНТУ, 2018. 120 с.
18. Стратегічне управління: Навчальний посібник. Для студентів усіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» / Гевко О.Б., Шведа Н.М. – Тернопіль ФОП Паляниця В. А., 2016. 152 с.
19. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя / Т.О. Окландер та ін. ; за ред. М.А. Окландера. Одеса : Астропринт, 2017. 292 с.
20. Яцишина Л.К. Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник. - К. : МВЦ «Медінформ», 2013. 323 с.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Валентинівна Жегус
Записатися Записатися