Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фундаментальний маркетинг"
Опис: Дисципліна передбачає вивчення основних понять, систем і алгоритмів про теоретичні положення маркетингу; визначення місця маркетингу в структурі управління та функціонування підприємства; вивчення принципів і організації маркетингу, маркетингового середовища, основних факторів макро- та мікро маркетингового середовища; вивчення процесу управління маркетингом; визначення типів ринків і мотивації споживачів; вивчення елементів комплексу маркетингу; вивчення стратегії фірм та методи визначення цільового ринку, принципи сегментації і позиціонування; формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства.
Цілі: Метою дисципліни є формування системи знань про сутність і зміст маркетингу як філософії підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки і конкуренції, а також засвоєння студентами теорії і практики здійснення маркетингової політики фірм у сфері планування товарного асортименту, ціноутворення, збуту товарів і послуг, реклами, просування товарів, а також організації управління маркетингом.
Оцінювання: Перевірка та оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, за даними поточного та підсумкового контролю. Ці види контролю тісно взаємопов’язані та організовуються таким чином, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу і забезпечити об’єктивне оцінювання рівня знань студентів. До них належать: усне опитування, презентація доповідей, консультації, співбесіда, перевірка виконання самостійної роботи, проміжний контроль зі змістових розділів, екзамен.
Теми: Тема 1.Вступ. Сутність та основні поняття маркетингу Маркетингові поняття. Основні етапи розвитку маркетингу. Принципи, функції, цілі та задачі маркетингу. Суб’єкти та об’єкти маркетингу
Тема 2. Концепції маркетингу
Основні концепції маркетингу та їх порівняльна характеристика
Тема 3. Види маркетингу
Класифікація видів маркетингу. Порівняльна характеристика споживчого і промислового маркетингу. Взаємозв’язок попиту та видів маркетингу.
Тема 4. Ринок і його складові
Поняття ринку і його елементи. Класифікація ринків. Кон’юнктура та місткість ринків.
Тема 5. Маркетингове середовище
Сутність маркетингового середовища та його структура. Внутрішнє середовище. Мікросередовище, його елементи. Фактори макросередовища. Аналіз маркетингового середовища.
Тема 6. Маркетингові дослідження
Система маркетингової інформації. Процес маркетингових досліджень та їх методи.
Тема 7. Вивчення потреб споживачів
Модель купівельної поведінки споживача. Чинники, що впливають на купівельну поведінку споживачів. Процес прийняття рішення про купівлю товару.
Тема 8. Сегментація ринку
Критерії типізації споживачів. Види маркетингу залежно від асортименту і спрямованості. Сутність і зміст SТР-маркетингу. Сутність сегментації ринку, її ознаки, принципи та методи. Портрет споживача. Шлях клієнта (Customer Journey Map). Вибір цільових сегментів ринку.
Тема 9. Планування маркетингової діяльності підприємства
Стратегія організації та її маркетинговий компонент. Стратегія у розрізі бізнес-одиниць. Маркетингове стратегічне планування. Комплекс маркетингу. Структура маркетингового плану.
Тема 10. Маркетингова товарна політика
Поняття товару в маркетингу. Класифікація товарів
Марки товарів. Упаковка, маркування товару і сервісні послуги для покупців. Товарний асортимент, показники його аналізу. Виведення нового товару на ринок. Життєвий цикл товару, його етапи та їх характеристика. Сутність конкурентоспроможності товарів і алгоритм її оцінки
Тема 11. Цінова політика
Цілі та принципи ціноутворення. Фактори ціноутворення. Види цін
Етапи процесу ціноутворення. Цінові стратегії. Тактика ціноутворення. Цінова політика підприємства. Методи формування ціни в умовах конкурентного ринку.
Тема 12. Маркетингова політика розподілу
Сутність, цілі та функції розподілу. Види каналів розподілу. Процес вибору системи та стратегій розподілу. Маркетингові системи у вдосконаленні управління розподілом. Маркетингові рішення в оптовій та роздрібній торгівлі. Мерчандайзинг.
Тема 13. Маркетингова комунікаційна політика
Сутність, види, функції комплексу маркетингових комунікацій.
Розробка системи просування в підприємстві. Реклама, її види. носії. Закон "Про рекламу". Public Relations (PR). Засоби стимулювання збуту. Прямий маркетинг. Брендинг, product placement, фірмовий стиль, виставки, заходи BTL.
Тема 14. Управління маркетингом на підприємстві
Сутність і завдання управління маркетингом на підприємстві. Організаційна структура служби маркетингу, її типи. Оцінка та контроль маркетингової діяльності
Метод навчання: Використовуються наступні методи навчання:
− методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивні і проблемні; самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача;
− методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу (аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності в навчанні (роз'яснення суспільної і особистої значущості навчання, пред'явлених вимог до виконання завдань);
− методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий).
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Афанасьєва, Марія Михайлова
Розділ: 19
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися