Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управління ризиками, 072"
Опис: «Управління ризиками» викладається студентам економічного факультету за спеціальністю 051 «Економіка». Завдання дисципліни – набуття та засвоєння студентами системних знань з теорії управління ризиками; оволодіння комплексом сучасних методик, методів та прикладного інструментарію управління ризиками суб’єктів господарювання.
Цілі: Формування у студентів системи знань та комплексу професійних компетенцій в області методології, стратегії, тактики та оперативного управління ризиками в економіці підприємств.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовуються поточний і підсумковий контроль знань студентів. Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні роботи. Метод підсумкового контролю за дисципліною – іспит.
Теми: Розділ 1. Сучасна концепція управління ризиком.
Розділ 2. Система управління ризиком підприємства та забезпечення її ефективності.
Ресурси: Перелік літературних джерел та інтернет ресурсів наведено у робочій програмі.
Метод навчання: Методи навчання: на лекціях – пояснювально-ілюстративні лекції з елементами проблемної – словесний метод, метод схематичного подання матеріалу, проблемно-логічний метод, візуальне супроводження; на семінарських та практичних заняттях – метод розгорнутої бесіди та дискусії, метод самоконтролю, метод логічного аналізу (розв’язання проблемних ситуацій та завдань).
Мова: Українська
Викладачі: Роман Михайлович Бугріменко
Розділ: 8
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися