Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Загальні основи організації бухгалтерського обліку"
Опис: Дисципліна «Загальні основи організації бухгалтерського обліку» призначена для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування. Загальна кількість годин – 120, в т.ч. лекційних - 32 год., практичних - 24 год., самостійна робота - 64 год.
Цілі: Придбання студентами знань і формування навиків необхідних для набуття компетенції працівника облікової та контрольно-аналітичної сфер діяльності; застосовування основних законодавчих актів для правильної організації бухгалтерського обліку.

Оцінювання: Форми поточного контролю успішності навчання – опитування, тестування, розв'язання задач, виконання індивідуальних завдань та рефератів. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен
Теми: РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ОБЛІКУ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ
Тема 1. Сутність господарського обліку
Тема 2. Характеристика господарського обліку в історичній ретроспективі
Тема 3. Роль і місце бухгалтерії у системі господарського обліку
Тема 4. Професія бухгалтера в сучасних умовах
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Тема 5. Державне регулювання обліку і звітності
Тема 6. Нормативно – правове забезпечення бухгалтерського обліку і звітності
Тема 7. Відповідальність бухгалтерів
РОЗДІЛ 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Тема 8. Види та завдання обліку: характеристика та вимоги до нього
Тема 9. Показники вимірювання об'єктів обліку
Тема 10. Нормування роботу апарату бухгалтерії
Ресурси: Рекомендована базова література, додаткова література, законодавча база, інформаційні ресурси.
Метод навчання: Під час викладання дисципліни використовуються наступні методи навчання: пояснювально-ілюстративна лекція з елементами проблемної, лекція-бесіда, аналіз конкретних ситуацій, кейс-метод, ділова бесіда, дискусії, діалог.
Мова: Українська
Викладачі: Татьяна Наумова
Розділ: 13
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися