Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами"
Опис: Дисципліна «Облік в управлінні підприємством» призначена для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування. Програма вивчення навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
Загальна кількість годин – 120, в т.ч. лекційних - 24 год., практичних - 16 год., самостійна робота - 80 год.
Цілі: Метою викладення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» є: формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік в управлінні підприємством” є:
1) вивчення концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела системи управління підприємством;
2) набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством;
3) вивчення методик і техніки надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством;
4) формування професійних суджень у сфері бухгалтерського обліку в управлінні підприємством, при розробці та реалізації стратегії підприємством.
Оцінювання: Форми поточного контролю успішності навчання – опитування, тестування, розв’язання задач, виконання індивідуальних завдань та рефератів.
Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен
Теми: Розділ 1. Особливості облікової інформації в процесі управління підприємством
ТЕМА 1. Сутність та місце облікової інформації в управлінні підприємством.
ТЕМА 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством.
ТЕМА 3. Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством: сутність і значення
ТЕМА 4. Облікове і аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємств України
ТЕМА 5. Облікова політика в ціноутворенні.
ТЕМА 6. Сучасна практика організації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством

Розділ 2. Особливості використання облікової інформації за умови застосування концепції вартісно-орієнтованого управління
ТЕМА7. Оцінка очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень.
ТЕМА 8. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства.
ТЕМА 9. Збалансована система показників в стратегічному управлінні підприємством.
ТЕМА 10. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємством.
ТЕМА 11. Бухгалтерський облік при прийнятті екологічних та соціальних рішень.
Ресурси: Рекомендована базова література, додаткова література, законодавча база, інформаційні ресурси.
Мова: Українська
Викладачі: Наталія Сергіївна Акімова
Розділ: 5
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися