Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Наукові дослідження в обліково-фінансовій сфері"
Опис: Згідно з навчальними планами підготовки магістрів з фінансів,банківської справи та страхування на обліково-фінансовому факультеті Харківського державного університету харчування та торгівлі дисципліна «Наукові дослідження в обліково-фінансовій сфери» відноситься до циклу дисциплін загальної підготовки за галуззю 07 «Управління та адміністрування».

Цілі: Основнимизавданнями вивчення дисципліни «Наукові дослідження в обліково-фінансовій сфери» є:
- опанування основним категоріальним апаратом щодо методології та організації наукових досліджень;
- набуття знань щодо рівнів науково-методологічного пізнання, змістовних складових методології наукового дослідження;
- засвоєння методичного інструментарію наукових досліджень в економіці;
- ознайомлення з етапами проведення наукових досліджень в сфері економіки;
- набуття вмінь обґрунтовувати наукову проблему, формулювати мету, завдання, елементи наукової новизни дослідження, узагальнювати, формулювати висновки та рекомендації за результатами дослідження;
- вивчення інформаційного забезпечення наукового дослідження та набуття практичних навичок з пошуку та обробки наукової інформації з застосуванням інформаційних технологій;
- оволодіння навичками проведення науково-дослідної роботи, зокрема, виконання наукових проектів.
Оцінювання: Оцінюється кожен блок завдань
Теми: Тема 1. Технології та методологія наукових досліджень.
Тема 2. Наукове дослідження, рівні, структура, класифікація.
Тема 3. Основні етапи наукового дослідження.
Тема 4. Метод наукових досліджень: поняття, взаємозв’язок з іншими категоріями.
Тема 5. Наукове прогнозування як метод наукового дослідження.
Тема 6. Використання інформаційних джерел у наукових дослідженнях,
пошук, систематизація та обробка наукової літературної інформації.
Тема 7. Впровадження наукових досліджень та оцінка їх ефективності.
Метод навчання: Дистанційно
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Олександрівна Нестеренко, Тетяна Олексіївна Тарасова
Розділ: 10, Тести: 4, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися