Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Теорія управління та концепції бізнесу"
Опис: Дисципліна «Теорія управління та концепції бізнесу» сприяє якісній підготовці сучасних фахівців з управління у відповідності з вимогами сьогодення. Наука про історичне становлення та розвиток теорій управління є сучасною економічною наукою, яка покликана розширювати пізнання в сфері дослідження історичних особливостей розвитку менеджменту та управлінської думки з метою удосконалення сучасної системи управління організацією.
Цілі: Формування у студентів системи стійких знань про теорію управління та сучасні тенденції розвитку менеджменту, набуття навичок систематизації інформації з управління, отриманої на попередніх етапах управління, і оцінювання її в контексті існуючих управлінських теорій
Оцінювання: Семестровий контроль з дисципліни «Сучасні теорії менеджменту» проводиться у формі заліку. Для підведення підсумків роботи студентів з дисципліни виставляється загальна оцінка, яка враховує оцінки за кожним видом контролю (дві оцінки поточного модульного контролю за роботу протягом семестру). Загальна оцінка знань студентів за результатами вивчення дисципліни становитиме 100–60 балів.
Теми: Історичні тенденції розвитку управління. Школа наукового управління. Адмініст-ративна (класична) школа управління. Школа людських відносин. Кількісна управлінська школа. Сучасна управлінська наука: теорія та практика. Світові моделі менеджменту: американська, японська, європейська. Розвиток вітчизняної управлінської думки.
Ресурси: 1. Теорія управління та концепції бізнесу [Електронний ресурс] : навч. посібник / Т. С. Пічугіна, А. П. Грінько, Л. І. Безгінова. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см – Назва з тит. екрана.
2. Практичне втілення сучасних теорій управління : програма тренінгу. [Електронний ресурс] / укладач Л. І. Безгінова. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CГ-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
3. Дідковська Л.Г. Історія вчень менеджменту : навч. посібник / Л. Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко. – К., 2008. – 477 с.
4. Сладкевич В. П. Сучасний менеджмент організацій : навч. посібник / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський. – К. : МАУП, 2007. – 488 с.
5. Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посібник / М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. - 304 с.
Метод навчання: лекція, демонстрація, практична робота, дискусія
Мова: Українська
Викладачі: Любов Іванівна Безгінова
Розділ: 19, Тести: 7
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик