Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Комунікативний менеджмент"
Опис: Комунікативний менеджмент - це самостійний вид спеціального менеджменту, що здійснює пізнання і використання закономірностей обміну інформацією, знаннями й інтелектуальною власністю в процесі формування і розвитку економічних систем.
Цілі: Формування у студентів системи стійких професійних знань, умінь в області комунікативного менеджменту, формування та розвитку комунікативних систем, концепції управління змінами за допомогою комунікаційних моделей, інструментів, технологій, методології та методики проведення консалтингових досліджень у сфері управління комунікаціями/
Оцінювання: Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Для підведення підсумків роботи студентів з дисципліни виставляється загальна оцінка, яка враховує оцінки за кожним видом контролю (три оцінки поточного модульного контролю за роботу протягом семестру та оцінка за екзамен). Загальна оцінка знань студентів за результатами вивчення дисципліни становитиме 100–60 балів.
Теми: Комунікативний менеджмент і його роль у стратегії управління організацій. Типологічні моделі комунікативного менеджменту. Встановлення меж управління комунікаціями. Організація і планування комунікативного процесу. Формування позитивної суспільної думки про організацію. Визначення ефективності в комунікативному менеджменті. Організація роботи з управління комунікаціями в організації. Особливості комунікативного менеджменту в комерційних і некомерційних організаціях
Ресурси: 1. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : монографія / В. М. Бебик. – К. : МАУП, 2005. – 440 с.
2. Коммуникационный менеджмент : учеб. пособие / под ред. В. М. Шепеля. – М. : Гардарики, 2004. – 352 с.
3. Зверицев А. Б. Коммуникационный менеджмент : рабочая книга менеджера PR / А. Б. Зверицев. – СПб. : СОЮЗ, 1997. – 286 с.
4. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации. Принципы и практика в эпоху информации / Р. Бландел. – СПб. : Питер, 2009. – 384 с.
5. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : курс лекцій. – К. : Кондор, 2006. – 664 с.
Метод навчання: лекції, практичні заняття, демонстрація, дискусія
Мова: Українська
Викладачі: Любов Іванівна Безгінова
Розділ: 17
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик