Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Інвестиційний менеджмент"
Опис: Дисципліна спрямована на вивчення теоретичних і практичних засад інвестиційного менеджменту, набуття навичок з управління інвестиційною діяльністю: розроблення інвестиційної стратегії, управління реальними і фінансовими інвестиціями, управління формуванням інвестиційних ресурсів
Цілі: Метою дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати її методами оцінки та прогнозування інвестиційного ринку, оцінки інвестиційної привабливості галузей та регіонів.
Оцінювання: Виставляється загальна оцінка, яка враховує оцінки за кожним видом контролю (дві оцінки поточного модульного контролю за роботу протягом семестру та оцінка за результатами екзамену). Загальна оцінка знань студентів за результатами вивчення дисципліни становитиме 100-60 балів. Результати екзамену оцінюється за системою 40 балів: кожне теоретичне завдання максимально оцінюється 10 балами; практичне завдання оцінюється 10 балами; кожне тестове завдання оцінюється 1 балом (разом тестові завдання оцінюються 10 балами).
Теми: Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту. Методичні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку. Розробка інвестиційної стратегії підприємства. Стратегія формування інвестиційного капіталу підприємства. Порядок підготовки реальних інвестиційних проектів підприємства. Правила прийняття інвестиційних рішень. Формування програми реальних інвестицій підприємства. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства. Розробка політики управління фінансовими інвестиціями підприємства. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.
Ресурси: 1. Пічугіна Т.С. Інвестиційний менеджмент / Пічугіна Т.С., Ткачова С.С. – Х.: ХДУХТ, 2009. – 356 с.
2. Пічугіна Т.С. Тестовий тренінг з дисципліни «Інвестиційний менеджмент». [Електронний ресурс] / укладачі : Т. С. Пічугіна, Л. І. Безгінова. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CГ-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
3. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів спец. 073 «Менеджмент» ступеня вищої освіти магістр [Електронний ресурс] / уклад.: Т. С. Пічугіна, Л. І. Безгінова / Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
4. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент / І.О. Бланк. – К.: Ніка-Центр, Ельга, 2006. – 320 c.
5. Боярко І. М. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. / Боярко І. М., Гриценко Л. Л. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400 с.
Метод навчання: лекція, демонстрація, практична робота, дискусія
Мова: Українська
Викладачі: Любов Іванівна Безгінова, Тетяна Пічугіна
Розділ: 20
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик