Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Гроші та кредит"
Опис: Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітній ступінь: бакалавр
Характеристика навчальної дисципліни: 2 семестри, змістовних модулів - 4.
Загальна кількість годин - 300 (лекції - 64, практичні заняття - 48, самостійна робота - 188)
Цілі: Вивчення дисципліни «Гроші та кредит» має за мету формування ґрунтовних теоретичних знань і набуття практичних навичок щодо закономірностей функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій як «гроші» та «кредит», що необхідно майбутньому спеціалісту для об’єктивної оцінки економічних процесів, розуміння суті та тенденцій розвитку грошово-кредитних відносин в різних сферах діяльності, вирішення актуальних питань розбудови грошово-кредитної політики держави.
Оцінювання: Семестровий (підсумковий) контроль – залік за результатами вивчення блоку «Гроші» та іспит за результатами вивчення всього обсягу навчального матеріалу дисципліни у наступному семестрі, визначеного робочою програмою.
Теми: Курс складається з 16 тем
Метод навчання: Під час викладання дисципліни використовуються наступні методи навчання:
 методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивні і проблемні, самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача;
 методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу (аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності в навчанні (роз’яснення суспільної і особової значущості навчання, пред’явлення педагогічних вимог);
 методи контролю і самоконтролю: усний і письмовий контроль, фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий.
Мова: Українська
Викладачі: Галина Георгіївна Лисак, Тетяна Ставерська
Розділ: 94, Тести: 16, Проекти: 7
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися