Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Технічні засоби митного контролю"
Опис: Дисципліна призначена для студентів, що навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі», галузі знань 07 „Управління та адміністрування”. Ступінь освіти: бакалавр
Характеристика навчальної дисципліни: кількість кредитів – 3, змістових модулів - 1.
Загальна кількість годин: 90 (лекції - 16, лабораторні - 16, самостійна робота - 58, в т.ч. індивідувльне завдання - 20).
Цілі: Метою навчальної дисципліни «Технічні засоби митного контролю» (ТЗМК) є формування у студентів необхідних знань та навичок, що пов’язані з вибором, призначенням, будовою, принципом дії, експлуатацією, ремонтом, технікою безпеки технічних засобів, які використовуються під час митного контролю.
Оцінювання: Підсумковий контроль - залік.
Теми: Змістовий модуль містить 17 тем.
Мова: Українська
Викладачі: Інна Василівна Золотухіна
Розділ: 38, Тести: 1, Проекти: 3
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися