Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Основи САПР"
Опис: Системи автоматизованого проектування дають змогу на основі найновіших досягнень фундаментальних наук відпрацьовувати та удосконалювати методологію проектування, стимулювати розвиток математичної теорії проектування складних технічних систем та об’єктів. Разом з тим активно використовуються методи та засоби автоматизованого моделювання технічних систем та їх складових частин, методи оптимізації параметрів виробів, які розробляються, та прийняття проектних рішень при розв’язанні багатокритеріальних задач, проведенні експертиз та автоматизованій обробці їх результатів.
Цілі: Надати студентам основні аспекти і види забезпечення систем автоматизованого проектування, необхідні кваліфікованим користувачам САПР в різних областях.
Ознайомлення студентів зі структурою, технічним та математичним забезпеченням, комплексом засобів автоматизованого проектування.
Оцінювання: Національна Університетська ЕСТS
5 (відмінно) 90-100 балів А (відмінно)
4 (добре) 85-89 балів В (дуже добре)
75-84 балів С (добре)
3 (задовільно) 70-74 балів D (задовільно)
60-69 балів Е (достатньо)
2 (незадовільно) 35-59 балів FХ (незадовільно) - з можливістю повторного складання блоку змістових модулів
1 -34 балів F (незадовільно) - з обов'язковим повторним вивченням блоку змістових модулів
Теми: Тема 1.1. Предмет, ціль і задачі курсу. Історія розвитку САПР. Розкриваються основні поняття САПР, задачі, методи проектування, розглядається структура САПР. Стадії проектування. Забезпечення САПР: методичне, математичне, програмне, лінгвістичне, інформаційне, технічне, організаційне. САПР та галузі застосування.
Тема 1.2. Основи роботи в Autodesk Inventor. Принципи побудови ескізів та твердотільних об’єктів. Редагування створених моделей (дерево історії).
Тема 1.3. Моделювання деталей за перерізами та видавлювання за шляхом в Autodesk Inventor. Принципи створення низки ескізів та створення тривимірних об’єктів методом Лофтінга.
Тема 1.4. Моделювання, конструювання в САПР. Геометричне моделювання. Автоматизація розробки конструкторської документації в САПР. Основні принципи та підходи до конструювання. Призначення та класифікація CAD\CAE\CAM систем.
Тема 1.5. Моделювання деталей з листового матеріалу в Autodesk Inventor. Налаштування системи для роботи з листовим матеріалом. Основні команди для роботи з листовим матеріалом. Розгортка.
Література для вивчення теми: [3], с.170-203.

Змістовний модуль №2
Технічне та математичне забезпечення САПР
Тема 2.1. Технічне забезпечення САПР. Класифікація та принцип роботи плотерів, принтерів, дигітайзерів, сканерів. Основи стереолітографії, тривимірний принтер. Класифікація комп’ютерів. Принцип роботи комп’ютерів. Основні складові компоненти комп’ютера.
Тема 2.2. Математичне та геометричне забезпечення САПР. Графічна підсистема САПР для обробки та виводу зображень. Типи рівнянь поверхонь. Поверхні Безьє. В-сплайнова поверхня. Поверхні NURBS. Інтерполяційні поверхні. Стандарти обміну даними між системами IGES, DXF, STEP.
Тема 2.3. Моделюванні складальних моделей. Накладання взаємних зв’язків між деталями. Робота з графічними базами даних стандартних елементів (гвинти, гайки, болти).
Оформлення креслеників за заданими моделями. Формування основних видів, виносних видів, місцевих та виносних розрізів. Простановка розмірів.
Тема 2.4. Моделювання розподілу теплоти в ІЧ установках харчової промисловості засобами TracePro. Особливості створення тривимірних моделей для програми TracePro. Моделювання розповсюдження теплоти в робочій камері ІЧ установки.
Тема 2.5. Знайомство з CAM – технологіями. Підготовка моделей для обробки на ЧПК. Основи Solid CAM. Візуалізація процесів обробки на фрезерному верстаку. Обробка деталей на верстатах з ЧПК.
Ресурси: http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=140_CADedu/CAD.cou
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://www.studmed.ru/kunvu-li-osnovy-sapr-cadcamcae_827b38bb72e.html
Мова: Українська
Викладачі: Ірина Володимирівна Нечипоренко, Сергій Юрійович Саєнко
Розділ: 15
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися