Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Звітність підприємств"
Опис: Дисципліна “Звітність підприємств” є нормативною і її програма розроблена для підготовки фахівців галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», спеціальності 071 "Облік і оподаткування".
Цілі: Надання студентам обсягу необхідних знань для оволодіння програмним матеріалом дисципліни «Звітність підприємств» та отримання практичних навиків на основі здобутих теоретичних знань з метою формування висококваліфікованих спеціалістів з базової підготовки бакалаврів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030509 “Облік і аудит”, спеціальності 071 "Облік і оподаткування".
Оцінювання: Оцінюється за 5-бальною системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS. Студенти складають іспит.
Теми: Дисципліна “Звітність підприємств” охоплює 10 тем, які змістовно розподілені на два модулі.
Метод навчання: Лекція - пояснювально-ілюстративна лекція – словесний метод навчання. Метод схематичного подання навчального матеріалу, зокрема  подання матеріалу навчальної дисципліни у вигляді наочних форм: схем, таблиць, графіків, рисунків. Практичні заняття - заповнення та аналіз форм фінансової, статистичної та податкової звітності.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Вячеславівна Топоркова, Тетяна Євлаш
Розділ: 14
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися