Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Бухгалтерський облік"
Опис: викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є надання студентам теоретичних знань з курсу та формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань з бухгалтерського обліку. Чітка побудова обліку згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій підвищує його роль як основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і попереджень ризику у виробничо-господарській фінансовій діяльності підприємств, у системі оподаткування, у довгострокових та поточних зобов’язаннях тощо.
Цілі: отримання студентами необхідних знань з теоретичних основ та методології бухгалтерського обліку активів підприємств та їх зобов’язань з використанням прогресивних форм і національних стандартів.
Оцінювання: оцінюються в діапазоні від 60 до 100 балів як середня арифметична з суми балів за кожним змістовим модулем/ Іспит
Теми: Вступ
Змістовий модуль 1. Теорія бухгалтерського обліку
Тема 1.1 Бухгалтерський облік, його сутність та основи організації. Предмет і метод бухгалтерського обліку
Тема 1.2 Бухгалтерський баланс, рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку
Тема 1.3 Первинне спостереження та вартісне вимірювання в бухгалтерському обліку
Тема 1.4 Регістри та форми бухгалтерського обліку. Облік господарських процесів
Змістовий модуль 2. Облік активів підприємства
Тема 2.1 Облік основних засобів
Тема 2.2 Облік нематеріальних активів
Тема 2.3 Облік грошових коштів
Тема 2.4 Облік дебіторської заборгованості. Облік резерву сумнівних боргів та витрат майбутніх періодів
Тема 2.5 Облік виробничих запасів
Тема 2.6 Облік витрат на виробництво
Тема 2.7 Облік готової продукції
Змістовий модуль 3. Облік власного капіталу та зобов’язань
Тема 3.1 Облік формування і змін статутного капіталу. Облік додаткового капіталу, резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку
Тема 3.2 Облік короткострокових та довгострокових зобов’язань за розрахунками з банками та іншими позиками
Тема 3.3 Облік зобов’язань та розрахунків з постачальниками
Тема 3.4 Облік розрахунків з бюджетом
Тема 3.5 Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування
Тема 3.6 Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства
Тема 3.7 Фінансова звітність
Рекомендовані літературні джерела

Ресурси: Рекомендована література
Нормативна та законодавча література

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” : Наказ МФУ від 07.02.2013р. № 73 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Консолідована фінансова звітність” : Наказ МФУ від 27.06.2013р. № 628 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” : Наказ МФУ від 28.05.1999р. №137 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.
4. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ МФУ від 28 березня 2013 року № 433 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/.
5. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р. № 996-ХIV (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 21 Вплив змін валютних курсів [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193 (зі змінами та допорвненнями). – Режим доступу : <http://www.zakon.rada.gov.ua>.
7. Порядок пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю [Електронний ресурс] : Наказ Державної митної служби України від 20.01.1999 № 38. – Режим доступу : <http://www.zakon.rada.gov.ua>.
8. Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. №390. – Режим доступу : <http://www.zakon.rada.gov.ua>.
9. Про зовнішньоекономічну діяльність [Електронний ресурс] : закон України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ, (зі змінами та доповненнями). – Режим доступу : <http://www.zakon.rada.gov.ua>.
10. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті [Електронний ресурс] : Закон України від 23.09.1994 № 185/94-ВР. – Режим доступу : <http://www.zakon.rada.gov.ua>.
11. Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації [Електронний ресурс] : Наказ Державної митної служби України від 09.07.1997 № 307. – Режим доступу : <http://www.zakon.rada.gov.ua>.
12. Митний Кодекс України. – Від 11.07.2002 ВР № 92-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.zakon.rada.gov.ua>.
13. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : [затв. наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2010 р. № 2755-ІV]. – Режим доступу : <http//www.commerciallaw.com.ua>.
Базова
1. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для внз / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 424 с.
2. Лишиленко А. В. Бухгалтерский учет : учебник / А. В. Лишиленко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 736 с.
3. Облікова політика підприємства : навч. посібник для внз / Ю. А. Верига [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К. : Центр учб. літ., 2015. - 312 с.
4. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік [ текст ] : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. – К. : Центр учб. літ., 2013. – 688 с.
5. Янчева Л.М. Бухгалтерський облік [Текст] : навчальний посібник за змістовними модулями навчальної програми / Л. М. Янчева, Н.С. Акімова, Л.О. Кирильєва, О. О. Говоруха, О.В. Топоркова, Д.Д. Кирильєва– Х.: ХДУХТ, 2014. – 390 с.

Допоміжна

1. Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / М. І. Бєлєнкова. – К. : Ліра-К, 2014. – 402 с.
2. Бондар М. І. Звітність підприємства : навч. посіб. / М. І. Бондар. – К. : ЦУЛ, 2015. – 570 с.
3. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. – Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 392 с
4. Бухгалтерський облік : підруч. / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 480 с.
5. Бухгалтерський фінансовий облік [текст]: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912 с.
6. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік і аудит : Термінологічний українсько-російсько-англійський словник / Ю. А. Верига. – К. : ЦУЛ, 2012. – 292 с.
7. Верига Ю. А. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва : навч. посіб. / Ю. А. Верига. – К. : ЦУЛ, 2014. – 264 с.
8. Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посіб. / М. П. Войнаренко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 484 с.
10. Грабова H.H., Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В.Кужельного. - К.: А.С.К., 2000. - 624 с.
11. Гринько А.П. Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу в умовах нової управлінської парадигми : монографія / А. П. Грінько ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Харків : ХДУХТ, 2015. – 328 с. 12. Давидов Г. М. Звітність підприємств : навч. посіб. / Г. М. Давидов, Н.С. Шалімова. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 623 с.
13. Засадна Х. О. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1 С: Бухгалтерія 7.7. / Х. О. Засадна. – К. : ЦУЛ, 2010. – 238 с.
14. Карпова В. Інвентаризація: актуальні питання // Бухгалтерський тиждень. - №47. – 2017. – с. 28-37.
16. Кругляк Б.С., Янчева Л.М. та ін.. Бухгалтерський облік на підприємствах: Навч. посіб.– Хмельницький: ПП "Едельвейс", 2006.– 632 с.
17. Кужельний М. В. Організація обліку : підручник / М. В. Кужельний. – К. : ЦУЛ, 2010. – 350 с.
18. Кундря-Висоцька О. П. Організація бухгалтерського обліку : навч. посібник / О. П. Кундря-Висоцька, О. В. Москаленко, М. О. Сулима. – К. : УБС НБУ, 2015. – 298 с.
19. Документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід: монографія / С.Ф. Легенчук, К.О. Вольська, О.В. Вакун. – ІваноФранківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2016. – 228с.
20. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства : практич. посібник / [упоряд. Безверхий К. В.]. - К. : Центр учб. літ., 2015. - 76 с.
21. Мякота В. Собівартість продукції: від випуску до реалізації. - 2-ге вид., перероб. і доп.. - X.: Фактор, 2003. - 268 с.
22. Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі / [Рудницький В.С., Лазаришина І.Д., Бачинський В.І., Поліщук В.Л.] – К.: ВД «Професіонал», 2009. – 480 с.
23. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства : монографія / О.В. Пальчук, В.М. Савченко, І.В. Рузмайкіна та ін; за ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем» , 2017. -248 с
24. Серпенінова Ю. С. Бухгалтерський облік: загальна теорія : навч. посіб. / Ю. С. Серпенінова, С. М. Гольцова, І. О. Макаренко; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. – Суми : Університетська книга, 2015. – 336 с.
25. Стрельніков О. І. Звітність підприємств : навч. посіб. / О. І. Стрельников, Ю. Л. Петрушевський. - Львів : Магнолія 2006, 2015. – 305 c.
26. Ткаченко, Н. М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність : підручник / Н. М. Ткаченко ; МОН України, Нац. ун-т харч. технол. – 7-ме вид., допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2016. – 928 с.
27. Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю як інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання: монографія / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Рудницького - Київ.: ДВНЗ УБС, 2018. - 275с.
28. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник /
В. Г. Швець. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2015. – 572 с.


ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Офіційний сайт Верховної Ради України: http://zakon4.rada.gov.ua/.
2. Офіційний сайт Держкомстату України: http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Офіційний сайт Ради по міжнародним стандартам фінансової звітності - www.ifrs.org
4. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України: http://www.dfsu.gov.ua.
5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України: http://www.minfin.gov.ua.
6. Цифровий репозитарій ХДУХТ: http:// elib.hduht.edu.ua.
7. Офіційний сайт журналу “Все про бухгалтерський облік”: http://www.vobu.com.ua.
8. Офіційний сайт журналу "Б У Х Г А Л Т Е Р": http://buhgalter.factor.ua.
9. Офіційний сайт журналу «Податки і бухгалтерський облік»: http://www.factor.ua.
10. Офіційний сайт «Вісник податкової служби України»: http://www.visnuk.com.ua.
11. Бухгалтерія. – Режим доступу : www. buhgalteria.com.ua.
12. Ліга Бізнес-Інформ. – Режим доступу : www.liga.net.
13. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua.
14. Податки та бухгалтерський облік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : basa.tav.kharkov.ua.
15. Сервер Верховної Ради України. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
16. Українське право. – Режим доступу : www.ukrpravo.com.
17. https://buhgalter911.com – журнал «Бухгалтер 911»
18. www.hnibu.factor.ua/ukr/elnibu/ - журнал «Податки та бухгалтерський облік»
19. www.vobu.com.ua/- журнал «Все про бухгалтерський облік»
20. www.dtkt.com.ua/ - журнал «Дебет-кредит»
21. www.balance.ua/ - газета «Баланс»
22. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.rada.kiev.ua

Інша інформація: систематичний комплексний контроль й оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних навичок студентів у відповідності з вимогами державним стандартів освіти, а також адаптації до загальноєвропейських вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (далі ЕСТS).
Метод навчання: При викладанні дисципліни передбачено застосування активних і інтерактивних методів навчання – проблемних та міні-лекцій, семінарів у активній формі, розгляд кейсів. Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від традиційних визначаються не тільки методикою та технікою викладання, але і високою ефективністю навчального процесу, який виявляється у: високій мотивації студентів; закріпленні теоретичних знань на практиці; підвищенні самосвідомості студентів; виробленні здатності ухвалювати самостійні рішення; виробленні здібності до колективних рішень; виробленні здібності до соціальної інтеграції; придбанні навичок вирішення конфліктів; розвитку здібності до компромісів.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Вячеславівна Топоркова, Інна Валентинівна Янчева
Розділ: 22
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися