Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Теоретичні основи харчових технологій"
Опис: Галузь знань: 18 "Виробництво та технології"
Спеціальність: 181 «Харчові технології»
спеціалізація «Технології харчових продуктів тваринного походження»
Освітній рівень: бакалавр
Кількість кредитів – 8
Модулів – 2
Змістових модулів – 4
Загальна кількість годин – 240
Тижневих годин для денної форми навчання:
І семестр: аудиторних – 4,5; самостійної роботи студента – 4,2
ІІ семестр: аудиторних – 3,0; самостійної роботи студента – 2,9
Цілі: Метою викладення дисципліни "Теоретичні основи харчових технологій" є є придбання, систематизація та закріплення теоретичних знань щодо складу та властивостей харчових продуктів, їжі, технологічних систем (сировини, напівфабрикатів), побудови технологічного потоку у вигляді організації технологічного процесу, технологічних факторів, що призводять окремі продукти та технологічні системи до стану споживчої, в т.ч. і кулінарної готовності, вибору науково обґрунтованих методів технологічного впливу на харчові системи, закономірностей зміни харчових продуктів та їх складових під впливом технологічних чинників, а також факторів зовнішнього середовища.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовується поточний та підсумковий контроль знань (іспит).
Теми: ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Основні закономірності харчових технологій.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Зміна властивостей основних складових частин сировини в процесі технологічної обробки
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. Харчові продукти та їхні зміни під час теплової обробки
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. Біохімічні та мікробіологічні основи технології
Мова: Українська
Викладачі: Наталя Геннадіївна Гринченко, Марина Олександрівна Янчева
Розділ: 27, Тести: 3, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися