Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фінансовий облік"
Опис: Дисципліна «Фінансовий облік 2» призначена для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування. Загальна кількість годин – 144, в т.ч. лекційних - 34 год., практичних - 34 год., самостійна робота - 76 год.
Цілі: Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи
теоретичних знань і практичних навиків з організації та методології
фінансового обліку господарських операцій власного капіталу, зобов’язань,
розрахунків з постачальниками та іншими суб'єктами господарської
діяльності, а також формування фінансових результатів та складання
фінансової звітності підприємства.
Оцінювання: Форми поточного контролю успішності навчання – опитування, тестування, розв’язання задач, виконання індивідуальних завдань та рефератів.
Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен
Теми: Дисципліна містить 14 тем за трьома змістовними розділами
РОЗДІЛ 1. ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Тема 1. Облік зобов'язань та розрахунків з постачальниками
Тема.2.Облік короткострокових та довгострокових зобов`язань за розрахунками з банками та іншими позиками
Тема 3.Облік зобов'язань за довгостроковими та короткостроковими векселями виданими
Тема 4.Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями та з фінансової оренди
Тема 5.Облік інших довгострокових та короткострокових зобов`язань
Тема 6. Облік розрахунків з бюджетом
Тема 7. Облік розрахунків з заробітної плати та соціального
страхування
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 1. Облік доходів
Тема 2. Облік витрат
Тема 3. Облік фінансових результатів
РОЗДІЛ 3. ОБЛІК КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Тема 1. Облік формування і змін статутного капіталу
Тема 2. Облік додаткового, резервного, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку
Тема 3 Облік забезпечення зобов`язань, цільового фінансування та цільових надходжень
Тема 4. Фінансова звітність
Ресурси: Рекомендована базова література, додаткова література, законодавча база, інформаційні ресурси.
Метод навчання: Під час викладання дисципліни використовуються наступні методи навчання: пояснювально-ілюстративна лекція з елементами проблемної, лекція-бесіда, аналіз конкретних ситуацій, кейс-метод, ділова бесіда, дискусії, діалог.
Мова: Українська
Викладачі: Наталія Сергіївна Акімова, Людмила Кирильєва, Ірина Володимирівна Нестеренко
Розділ: 15
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися