Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управлінський облік"
Опис: Дисципліна „Управлінський облік" призначена для забезпечення потреб суб'єктів господарювання сучасності в фахівцях відповідного рівня та надає змогу: засвоїти сутність, елементи й особливості функціонування внутріш-ньогосподарського обліку в стратегічному менеджменті; з'ясувати класифі-кацію витрат та їх поведінку в системі управління; оволодіти методами каль-кулювання собівартості продукції (робіт, послуг); визначити принципи орга-нізації нормативного обліку за центрами відповідальності в процесі бюджет-ного контролю; сформулювати загальні правила прийняття управлінського рішення в умовах невизначеності
Цілі: Опанування методології управлінського обліку, а також формуванні у студентів сучасного економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем щодо організації упралінського обліку в підприємствах України, набуття практичних навичок з прийняття управлінських рішень тактичного та стратегічного розвитку підприємства
Теми: Курс містить сім тем.
Метод навчання: Пояснювально-ілюстративна лекція – словесний метод навчання.
Метод схематичного подання навчального матеріалу  подання матеріалу навчальної дисципліни у вигляді наочних форм: схем, таблиць, графіків тощо.
Ділова гра – метод навчання, що полягає у моделюванні життєвої ситуації, взаєомдії речей та явищ
Аналіз конкретної ситуації  розібрання, розв’язання та аналіз конкретних економічних ситуацій та завдань
Мова: Українська
Викладачі: Людмила Кирильєва
Розділ: 33, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися