Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Стратегічний управлінський облік"
Опис: Дисципліна професійного циклу "Стратегічний управлінський облік"призначена для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 "Облік і оподаткування" відповідно до варіативної компоненти Освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти. На вивчення дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити:лекційних-16 годин;практичних-14годин;семінарських-2 години;самостійних-88години.

Цілі: Вивчення дисципліни «Стратегічний управлінський облік» сприяє отриманню системи знань про методи та прийоми формування обліково-аналітичної інформації в структурі бюджетного контролю, що використовуються при розробленні стратегії розвитку та прийнятті управлінських рішень, а також виробленню навичок і вмінь реалізації можливостей стратегічного управлінського обліку для прогнозування.
Оцінювання: Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік
Теми: Інформаційний обсяг дисципліни містить шість тем за двома змістовими розділами:1розділ-3 теми;2розділ-3теми.
Мова: Українська
Викладачі: Ірина Борисівна Чернікова, Людмила Кирильєва, Ірина Володимирівна Нестеренко
Розділ: 8
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися