Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Маркетинг взаємодії"
Опис: Дисципліна «Маркетинг взаємодії» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 075 Маркетинг, освітньо-професійна програма Маркетинг.
Цілі: Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів сучасного управлінського світогляду, системи фахових компетентностей, що дозволяють вибудовувати ефективну систему довгострокової взаємодії із суб’єктами внутрішнього та зовнішнього середовища бізнесу.
Оцінювання: Включає поточний і підсумковий контроль у вигляді заліку.
Теми: Дисципліна передбачає вивчення 7 тем.
Ресурси: Наведені у робочій програмі.
Метод навчання: Методи навчання на лекціях: пояснювально-ілюстративна лекції з елементами проблемної, лекція-бесіда.
На семінарських заняттях – методи дискусії, метод самоконтролю, метод логічного аналізу.
Мова: Українська
Викладачі: Наталія Леонідівна Савицька
Розділ: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися