Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Загальна технологія харчових виробництв"
Опис: Галузь знань 074_Управління та адмістрування;
Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
нормативна дисципліна; загальна кількість годин - 120. Рік підготовки - 1-й; семестр - 2-й. Лекцій - 26 год. Лабораторні заняття - 36 год. Самостійна робота - 52 год.Індивідуальні завдання - 6 год.
Цілі: Основною метою викладання дисципліни „Загальна технологія харчових виробництв” є : формування у студентів навиків аналізу можливого впливу технології виробництва та рецептурного складу на якість кінцевого харчового продукту.
Оцінювання: Залік
Теми: Розділ 1
Наукові основи технології харчових виробництв
1.1. Основні технологічні терміни та поняття.
1.2. Фізичні методи обробки харчової сировини
1.3. Фізико-хімічні методи обробки харчової сировини
1.4. Хімічні методи обробки харчової сировини
1.5 Технологія зерно борошняних продуктів
1.6 Технологія жирових продуктів
Розділ 2.
Технологія переробки рослинної та тваринної груп сировини
2.1. Технологія переробки овочів, плодів, грибів
2.2. Технологія кондитерських виробів
2.3.Технологія риби та рибних продуктів
2.4. Технологія м’яса та м’ясопродуктів
2.5. Технологія молока та кисломолочних продуктів
2.6. Технологія смакових товарів
Метод навчання: Під час вивчення дисципліни «Загальна технологія харчових виробництв» з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, набуття відповідних теоретичних, вмінь та навиків роботи застосовуються такі методи навчання як: студентоцентруване , проблемно-орієнтоване навчання та ініціативне самонавчання.
Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в малих групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовкою презентацій з використання сучасних професійних програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через університетське середовище освітнього процесу. Акцент робиться на особистісному саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати роботи, що сприяє формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
Мова: Українська
Викладачі: Юрій Миколайович Хацкевич, Тетяна Миколаївна Попова
Розділ: 36
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися