Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Економіка і фінанси підприємств"
Опис: Дисципліна "Економіка і фінанси підприємств" входить до навчального плану підготовки магістра; галузь знань 07 Управління та адміністрування; спеціальність 073 Менеджмент; освітня програма "Бізнес-адміністрування"
Цілі: Мета викладання дисципліни полягає у формуванні у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань щодо господарсько-фінансової діяльності підприємства, змісту її окремих напрямів та їх взаємозв’язку, системи показників, що її характеризують.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовуються поточний і підсумковий контроль знань студентів. Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні роботи на практичних і семінарських заняттях. Методи підсумкового контролю за дисципліною – екзамен.
Теми: Зміст дисципліни відображено у робочій програмі
Ресурси: Інформаційні джерела за дисципліною наведені у робочій програмі
Метод навчання: Пояснювально-ілюстративна лекція з елементами проблемної, лекція-бесіда, аналіз конкретних ситуацій, кейс-метод, дискусії
Мова: Українська
Викладачі: Oлена Анатоліївна Круглова
Розділ: 10
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися