Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Транснаціональні корпорації"
Опис: Дисципліна "Транснаціональні корпорації"; спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини" ; рівень вищої освіти - бакалаврський
Цілі: Мета дисципліни полягає у вивченні студентами теоретичних основ щодо сутності сучасних ТНК, особливостей впливу ТНК на міжнародну економіку; дослідити практичні аспекти функціонування ТНК (особливості реалізації стратегій та фінансово-економічного механізму функціонування ТНК, аспекти регулювання транснаціональної діяльності) та сприяти формуванню сучасного економічного мислення в умовах ринкового середовища.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовуються поточний, проміжний та підсумковий контроль знань студентів, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання. Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні роботи семінарських заняттях. Методи проміжного контролю – модульна контрольна робота. Методи підсумкового контролю за дисципліною – залік.
Теми: Курс містить 10 тем.
Ресурси: Основна та допоміжна література наведена у робочій програмі
Інша інформація: Дисципліна за вибором
Метод навчання: Методи навчання на лекціях: пояснювально-ілюстративна лекції з елементами проблемної, лекція-бесіда, словесний метод, метод схематичного подання матеріалу, проблемно-логічний метод; на семінарських заняттях – методи розгорнутої бесіди та дискусії, метод самоконтролю, метод логічного аналізу (розв’язання проблемних ситуацій та завдань).
Мова: Українська
Викладачі: Катерина Юрііївна Величко
Розділ: 10, Тести: 11
Матеріал дисципліни
20,00$ Додати в кошик