Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Основи наукових досліджень"
Опис: Дисципліна “Основи наукових дослыджень” є теоретичною та методологічною основою для підготовки оглядових рефератів за заданими темами, проведення окремих досліджень під час виконання лабораторних робіт та практичних занять, підготовки докладів та виступів на наукових семінарах та конференціях, розробки окремих наукових дослідницьких питань у періоди практики, курсових і дипломних робіт.
Цілі: Надання студентам знань щодо загальних підходів і конкретних методів виконання наукових робіт, наукових принципів дослідження явищ і процесів, що супроводжують професійну діяльність майбутніх спеціалістів, розвитку здібностей до ґрунтовного і творчого засвоєння наукового матеріалу, загального уявлення з методології наукових досліджень та їх використанні у проведенні контролю якості товарів, що значно поглибить теоретичні знання
Оцінювання: Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань.
Теми: Курс містить 7 тем.
Ресурси: Основна та допоміжна література наведена у робочій програмі
Метод навчання: методи навчання: студентоцентрування, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання.
Лекційні заняття, лабораторні та практичні заняття проводяться в малих групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовкою презентацій з використання сучасних професійних програмних засобів.
Мова: Українська
Викладачі: Тетяна Володимирівна Фролова, Тетяна Миколаївна Летута, Олена Скирда
Розділ: 9
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися