Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю"
Опис: Курс «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю» надає майбутнім фахівцям фундаментальних знань і практичних навичок з питань державної системи стандартизації, сертифікації і метрології, основних напрямів її розвитку, організації контролю якості і впливу стандартизації на якість продукції.
Загальними задачами дисципліни «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю» призначено: знайомство із структурою і функціями органів з стандартизації і сертифікації продукції, вивчення правил і порядку складання, оформлення і затвердження нормативної документації, порядку внесення змін у діючі нормативні документи; вивчення правил складання документів щодо сертифікації продукції.
Дисципліна «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів».
Цілі: Надання студентам ґрунтовних знань з основних розділів: державна система стандартизації, міжнародна система стандартизації, основні принципи сертифікації продукції та її роль в управлінні якістю продукції, знайомство із структурою і функціями органів з стандартизації і сертифікації продукції, вивчення правил і порядку складання, оформлення і затвердження нормативної документації, порядку внесення змін у діючі нормативні документи; знайомство з основами метрології і метрологічного забезпечення якості продукції, вивчення правил складання документів щодо сертифікації продукції.
Оцінювання: Поточний контроль за індивідуальною самостійною роботою студентів проводиться за результатами аудиторної і поза аудиторної діяльності з метою визначення якості засвоєння навчального матеріалу. Поточний контроль здійснюється на всіх видах навчальних занять (на лекціях, підчас спілкування на практичних і семінарських заняттях)
Модульний контроль – це є одна з форм поточного контролю, що має за мету визначення рівня знань за виділеними розділами (модулями) дисципліни.
Підсумковий контроль – це іспит в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни.
Теми: 1. Основи стандартизації.
2. Основи метрології.
3. Загальні положення у галузі управління якістю продукції.
4. Основи сертифікації продукції.
Ресурси: Рекомендована література, методичні розробки, інформаційні ресурси.
Метод навчання: - методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивні і проблемні; самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача;
- методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу (аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності в навчанні;
- методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, поточний, проміжний і підсумковий).
Мова: Українська
Викладачі: Наталя Василівна Шматченко
Розділ: 12, Тести: 1, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися