Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Митна логістика"
Опис: Митна логістика – міждисциплінарний науковий напрямок, безпосередньо пов'язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефективності переміщення матеріальних потоків через митний кордон України, оптимізації митного оформлення та контролю матеріальних потоків. Митна логістика виникає там, де формуються глобальні логістичні мережі зовнішньоекономічного обігу.
Новизна концепції логістики по управлінню порядком переміщення товарів через митний кордон України полягає у всебічному комплексному підході до вибору митного режиму, засобів гарантування доставки товарів до митниць призначення, місця зберігання товарів під митним контролем, посередників, які будуть здійснювати декларування товарів митному органу та проведення їх митного оформлення у відповідності до обраного митного режиму. Логістична система повинна враховувати й узгоджувати процеси руху товарів через митний кордон України від укладення зовнішньоекономічних контрактів до митного оформлення зовнішньоекономічних операцій, значно прискорювати цей процес, а також бути основою при подальшому стратегічному прогнозування та плануванні.
Цілі: Формування у студентів системних знань і розуміння концептуальних основ митної логістики, як інструмента ринкової економіки, теорії і практики цього напрямку та набуття вмінь і навичок ефективного управління матеріальними потоками при їх переміщенні через митний кордон України.
Оцінювання: Перевірка та оцінювання знань студентів з навчального курсу «Митна логістика» здійснюється шляхом проведення контрольних заходів за такими видами контролю: поточний, проміжний і підсумковий.
Поточний контроль − це оцінювання рівня засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення лекцій, практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи.
Проміжний контроль – це оцінювання знань студентів, що відбувається після вивчення певного розділу.
Відповідно до організації навчального процесу передбачається оцінювання успішності студентів з дисципліни в балах. Точки контролю, максимальна та мінімальна бальна оцінка за видами занять та за виконані роботи зазначаються у тематичному плані дисципліни.
Підсумковий контроль з дисципліни «Митна логістика» проводиться у формі проведення заліку.
Загальна оцінка за дисципліною являє собою комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни у вигляді оцінки ЕСТS та у балах на підставі всіх видів виконаних завдань, що передбачені навчальним планом за весь термін вивчення дисципліни, та заліку. Розраховується та проставляється в заліково-екзаменаційній відомості лектором дисципліни.
Теми: Розділ 1
Концептуальні засади митної логістики

Тема 1.1. Митна логістика як наука про управління матеріальними потоками в ЗЕД.
Поняття митної логістики. Етапи розвитку логістики. Галузевий розподіл логістики. Мета та сутність митної логістики. Предмет та обʼєкт митної логістики. Функції митної логістики, її завдання та їх класифікація.
Шість правил логістики. Напрямки логістики:
- за масштабами розроблюваних проблем (макро- і мікрологістика);
- за характером зон управління (зовнішня і внутрішня логістика).
Поняття і сутність матеріального потоку в логістиці. Зовнішньоторговельний матеріальний потік і його характеристики. Класифікація матеріальних потоків. Організація управління матеріальними потоками. Матеріальний запас.
Література: [1, 2, 4, 7, 11-15, 25-28].

Тема 1.2. Митні логістичні системи. Інформаційне забезпечення митних логістичних систем.
Сутність та мета логістичної системи. Властивості логістичної системи. Класифікація логістичних систем: за ознакою просторового обмеження (макрологістичні та мікрологістичні), залежно від виду логістичних ланцюгів (з прямими зв’язками, ешелонові, гнучкі). Проект логістичної системи. Поняття логістичний канал, довжина логістичного каналу. Логістичний ланцюг.
Поняття і завдання інформаційного забезпечення. Поняття інформаційного потоку та його параметри. Основні види інформаційних систем. Основні завдання та функції інформаційних систем. Особливості використання інформаційних систем. Принципи організації логістичної інформації.
Характеристика єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (ЄАІС). Основна мета, завдання та функції ЄАІС.
Структура ЄАІС Держмитслужби (елементи ЄАІС):
- автоматизована інформаційна система „Центр”;
- автоматизована система митного оформлення (АСМО) та локальні підсистеми митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, що взаємодіють із АІС „Центр”;
- відомча телекомунікаційна мережа Держмитслужби;
- локальні обчислювальні мережі митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій;
- інформаційно-телекомунікаційний комплекс Держмитслужби “Електронна пошта”;
- адміністративно-правова інформаційна підсистема;
- підсистема інформаційного забезпечення;
- система електронного документообігу Держмитслужби;
- комплексна система захисту інформації;
- підсистема криптографічного захисту інформації;
- система електронного цифрового підпису Держмитслужби.
Забезпечення безпеки інформації в ЄАІС Держмитслужби. Розвиток ЄАІС та шляхи удосконалення інформаційного забезпечення в митній службі.
Література: [1-4, 6, 14, 25-27].

Тема 1.3. Загальна структура митної логістики.
Структура митної логістики: компонентна, функціональна та регіональна.
Поняття та характеристика компонентної структури. Логістичні особливості митних режимів.
Особливості функціональної структури митної логістики. Митна діяльність під час зовнішньоекономічних перевезень вантажів різними видами транспорту.
Характеристика регіональної структури митної логістики. Шість рівнів регіональних митно-логістичних систем (локальний, мікро-, мезо-, макро-, мега- та метарівні). Особливості здійснення митно-логістичної діяльності на кожному рівні.
Всесвітня митна організація (ВМО): поняття, історія виникнення, функції, структура ВМО.
Інструменти для ефективної діяльності ВМО:
- Міжнародна конвенція з гармонізованої системи опису і кодування товарів (ГС);
- Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (оновлена Кіотська конвенція);
- Конвенція про карнет ATA та Конвенція щодо тимчасового ввезення (Стамбульська конвенція);
- Декларація з професійної етики (Декларація Аруша);
- Система рамкових стандартів із забезпечення безпеки та сприяння глобальній торгівлі (SAFE);
- Угоди Світової організації торгівлі (СОТ): Угода про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року (митна вартість) та Угода про правила визначення країни походження товарів.
Література: [3-5, 7-9, 25].

Тема 1.4. Організація концепції декларування. Логістичний документообіг при здійсненні експортно-імпортних і транзитних операцій.
Поняття та загальні особливості процедури декларування. Умови та порядок декларування, перелік відомостей для декларування.
Митна декларація заповнена у звичайному порядку. Попередня митна декларація. Тимчасова та періодична митні декларації. Додаткова декларація. Особливості використання книжки МДП та карнету А.Т.А.
Місце та строки декларування. Процедура прийняття митної декларації.
Декларанти. Обовʼязки, права та відповідальність декларанта.
Література: [1, 5, 8, 12, 13, 20, 25-30].

Розділ 2
Митні логістичні формальності
при здійсненні зовнішньоекономічних операцій

Тема 2.1. Митні бар'єри в ЗЕД. Гарантії забезпечення виконання зобов’язань перед органами доходів і зборів. Особливості здійснення посередницької діяльності в митній логістиці.
Групи учасників ЗЕД. Субʼєкти ЗЕД. Основні види бар’єрів в логістичній діяльності підприємств: ринкові, фінансові, нетарифні, барєри в дистрибуції.
Форми, умови та способи забезпечення зобов’язань перед органами доходів і зборів. Способи забезпечення сплати митних платежів: фінансові гарантії, гарантії на умовах Конвенції МДП (застосування книжки МДП) та Конвенції про тимчасове ввезення (застосування книжки А.Т.А.). Умови надання фінансових гарантій, визначення їх розміру. Форми забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією. Види фінансових гарантій. Поняття гаранта, порядок отримання статусу гаранта.
Особливості митної брокерської діяльності. Порядок надання дозволу на провадження митної брокерської дiяльностi та контролю за нею. Права та обов’язки митного брокера. Поняття митного перевізника. Особливості провадження посередницької діяльності митного перевізника. Права та обов’язки митного перевізника.
Література: [5, 12, 25, 27, 30].

Тема 2.2. Особливості митного контролю за логістичною діяльністю підприємств.
Види діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів. Органи, уповноважені надавати дозволи. Особливості отримання, дії та анулювання дозволів. Митна брокерська діяльність.
Відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі. Вимоги до облаштування та розташування магазину безмитної торгівлі. Права, обов’язки та відповідальність утримувача магазину безмитної торгівлі.
Поняття митного складу. Відкриття та експлуатація митного складу. Типи митного складу. Розміщення, облік, зберігання та розпоряджання товарами на митних складах.
Поняття вільної митної зони. Відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або сервісного типу. Облаштування та організація роботи вільної митної зони.
Відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання. Обмеження щодо розміщення товарів на складі тимчасового зберігання, розпоряджання товарами, взаємовідносини утримувача складу з особами, які розміщують товари на складі.
Відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу. Особливості функціонування та обов’язки утримувача вантажного митного комплексу.
Література: [1, 5, 12, 13, 25, 30-33].

Тема 2.3. Митна логістика потоків фізичного переміщення вантажів через митний кордон України. Особливості переміщення вантажів різними видами транспорту та пов’язані з цим митні формальності.
Поняття транспортного забезпечення. Транспортне забезпечення логістичних процесів. Поняття і сутність транспортної логістики. Особливості транспортних послуг. Обставини, що впливають на спосіб відправлення вантажу та вид транспорту. Групи транспортних операцій в часовому розрізі. Поняття базисних умов поставки. Класифікація та особливості перевезень в залежності від виду транспорту. Переваги та недоліки перевезення товару залежно від виду транспорту.
Митні формальності на транспорті: морському і річковому, авіатранспорті, на залізничному, автомобільному транспорті, на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі. Переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.
Література: [1-8, 10, 12, 13, 25-29, 34-36].

Тема 2.4. Логістичний підхід до управління ризиками зовнішньоекономічних операцій.
Поняття, сутність і значення ризиків у митній службі. Основні види ризиків, що виникають при переміщенні товару через митний кордон України. Система застосування ризиків при здійсненні митного контролю. Діяльність з управління ризиками. Ідентифікація ризиків, їх аналіз та оцінка.
Література: [1, 2, 8-10, 12, 13, 25, 37, 38].
Ресурси: Рекомендована література наведена в робочій програмі дисципліни
Метод навчання: На лекційному занятті основними методами навчання є пояснювально-ілюстративна лекція (або лекція-візуалізація) – словесний метод навчання, що супроводжується схематичним поданням матеріалу та демонстрацією відео-роликів за допомогою мультимедійних технологій, де наглядно показуються існуючі приклади логістичного переміщення товарів між державами.
На практичному занятті основними методами навчання є розв'язання ситуаційних задач, рішення кросвордів, обговорення отриманих результатів, заповнення митних документів, розрахунок витрат при складанні логістичних схем, пошук нових транспортних шляхів тощо з подальшим обговоренням отриманих результатів та рішення тестових завдань.
Одним із методів, що застосовується при проведенні практичних занять є є ділові ігри, під час яких студенти імітують колективну професійну діяльність.
Метод «круглого столу» передбачає виступ студента за обраною темою реферату з подальшим обговорюванням, висловлюванням різноманітних точок зору, відповіддю на задані питання.
Робота над індивідуальним завданням передбачає: 1. індивідуальний пошук матеріалу, рішення ситуаційних задач, повʼязаних з аналізом та побудовою схеми переміщення товарів; 2. написання реферату та підготовка до його захисту.
Мова: Українська
Викладачі: Валентин Вадимович Полупан
Розділ: 11, Тести: 5, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися