Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м'яса та м'ясних продуктів"
Опис: Галузь знань: 18 "Виробництво та технології"
Спеціальність: 181 «Харчові технології»
спеціалізація «Технології харчових продуктів тваринного походження»
Освітній рівень: бакалавр
Кількість кредитів – 4
Модулів – 1
Змістових модулів – 2
Загальна кількість годин – 120
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 6,6; самостійної роботи студента – 6,6
Цілі: Метою викладання начальної дисципліни є формування у студентів професійних теоретичних знань про фізико-хімічні властивості, харчову цінність, біохімічні функції, морфологічний та хімічний склад тканин м’яса різних видів свійських тварин та птиці.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовується поточний та підсумковий контроль знань.
Теми: Змістовий модуль 1. Характеристика м’яса і м’ясопродуктів та біохімія тканин та органів сільськогосподарських тварин та птиці.
Змістовий модуль 2. Змінювання біохімічних властивостей м’яса під впливом біологічних та фізико-хімічних факторів

Мова: Українська
Викладачі: Ірина Михайлівна Богомаз, Марина Олександрівна Янчева
Розділ: 18, Тести: 17
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися