Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Інженерна та комп`ютерна графіка"
Опис: Під час вивчення дисципліни «Інженерна графіка» передбачається надання студентам теоретичних основ щодо методів геометричного моделювання та побудови різноманітних креслеників.
Цілі: Мета вивчення курсу «Інженерна графіка» – створення у студентів розвинутого просторового мислення, опанування ними методів аналізу та синтезу просторових об’єктів та їх відношень на основі графічних моделей простору, розвиток у них просторового уявлення, образного сприймання навколишнього світу, що лежить в основі будь-якої творчої діяльності людини.
Оцінювання: До контрольних заходів належать поточний, модульний (проміжний) та семестровий (підсумковий) контролі, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання.
Теми: 1. Теорія зображень (нарисна геометрія).
2. Зображення в технічній документації.
3. Основи комп`ютерної графіки.
4. Автоматизація проектування у будівництві та архітектурі.
Метод навчання: Використовуються наступні методи навчання:
- методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивні і проблемні, самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача;
- методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу (аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності в навчанні (роз'яснення суспільної і особової значущості навчання, пред'явлення педагогічних вимог);
- методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий)
Мова: Українська
Викладачі: Ірина Володимирівна Нечипоренко
Розділ: 20, Тести: 1, Проекти: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися