Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Харчова хімія. Розділ 1"
Опис: Дисципліна "Харчова хімія. Розділ 1" складається з двох частин "Основи загальної та неорганічної хімії харчових систем" та "Основи хімічного аналізу харчових систем". Кількість кредитів - 5,5. Кількість лекційних годин - 32, кількість лабораторних годин - 48.
Цілі: Мета вивчення дисципліни «Харчова хімія. Розділ 1» переслідує розв’язання трьох взаємопов’язаних завдань, а саме:
навчальних – набуття студентами загально-наукових і соціально-особистісних компетенцій, створення підґрунтя для формування у них професійних компетенцій через глибоке та міцне засвоєння фундаментальних наукових знань з загальної, неорганічної та аналітичної хімії, спеціальних, загально-навчальних вмінь і навичок, усвідомлення необхідності постійного засвоєння нових знань;
розвивальних – розвиток соціально-особистісних та інструментальних компетенцій через розвиток мови, мислення, пам’яті, креативних здібностей, рухової і сенсорної системи; розвиток системного мислення, дослідницьких навичок, навичок роботи з комп’ютером, використання програмних засобів, інтернет-ресурсів;
виховних – формування соціально-особистісних компетенцій через виховання світогляду, здатності до самовдосконалення; етичні норми поведінки відносно інших людей і відносно природи; екологічну культуру; адаптивність і комунікабельність, толерантність; наполегливість у досягненні мети; турботу про якість виконаної роботи; здатність до критики й самокритики.
Оцінювання: Під час викладання харчової хімії використовуються поточний і підсумковий контролі знань студентів, а також контроль виконання завдань індивідуальної роботи студентів.
Теми: Предмет та задачі харчової хімії
Будова атому та Періодична система елементів
Хімічний зв’язок
Основні закономірності перебігу хімічних реакцій
Розчини електролітів та неелектролітів
Систематика основних класів неорганічних сполук
Хімія елементів як невід’ємної складової харчових систем
Хімічний аналіз: загальні положення, об’єкти, види і методи
Класичні методи хімічного аналізу та їх застосування для харчових систем
Інструментальні методи хімічного аналізу та їх застосування для харчових систем
Ресурси: В якості основного ресурсу для роботи студенти можуть використовувати репозитарій ХДУХТ, де у повному обсязі представлені методичні розробки кафедри хімії, мікобіології та гігієни харчування, що можуть бути корисними під час вивчення дисципліни
Метод навчання: Методи навчання визначаються на кожному етапі вивчення дисципліни формою організації навчального процесу. Вони є способом руху пізнавальної діяльності студентів; визначають логічний шлях оволодіння знаннями, уміннями і навичками; відіграють роль інструменту обміну інформацією між учасниками навчального процесу; регулюють пізнавальну діяльність студентів; сприяють стимуляції учіння; є способом аналізу й оцінювання навчальної діяльності. Згідно зі статтею 50 Закону України «Про вищу освіту» науково-педагогічні працівники мають право на «вільний вибір методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів».
Мова: Українська
Викладачі: Олена Федорівна Аксьонова
Розділ: 15, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися