Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Харчова хімія"
Опис: Харчова хімія – це наука про хімічний склад харчових систем (сировини, напівфабрикатів, готових продуктів), його зміни у процесі технологічного потоку під впливом різних факторів (фізичних і хімічних) та загальні закономірності цих перетворень. Вона включає дослідження взаємозв’язку структури і властивостей харчових речовин та її вплив на властивості і харчову цінність продуктів харчування.
Харчова хімія базується на досягненнях фундаментальних дисциплін: неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної і колоїдної хімії.
Цілі: формування у студентів сучасних уявлень про основні хімічні речовини, що входять до складу харчових продуктів, і хімічні, фізико-хімічні та біохімічні перетворення цих речовин під час зберігання продуктів, технологічній обробці та в процесі харчування.
Оцінювання: 90-100 балів - відмінно
75-89 балів - добре
60-74 балів - задовільно
35-59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 балів - незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
Теми: Розділ 1. Загальнотеоретичні основи харчової хімії
Тема 1. Вступ. Основні поняття і закони хімії.
Тема 2. Сучасні теорії будови атомів. Періодичний закон Д.І. Менделєєва
Тема 3. Хімічний зв’язок. Основні класи неорганічних сполук
Тема 4. Основні закономірності перебігу фізико-хімічних процесів
Тема 5. Розчини
Тема 6. Основи електрохімії
Тема 7. Дисперсні системи
Тема 8. Високомолекулярні сполуки
Тема 9. Основи якісного та кількісного хімічного аналізу речовин
Розділ 2. Загальна характеристика основних компонентів харчових продуктів
Тема 1. Харчові кислоти
Тема 2. Амінокислоти. Білкові речовини
Тема 3. Вуглеводи
Тема 4. Ліпіди
Тема 5. Вітаміни
Тема 6. Мінеральні речовини. Вода
Метод навчання: - методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), самостійні роботи студентів і роботи під керівництвом викладача;
- методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу, методи формування відповідальності в навчанні (роз'яснення суспільної і особової значущості навчання, пред'явлення педагогічних вимог);
- методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, лабораторні роботи, контроль знань у вигляді тестів, поточний і підсумковий контроль).
Мова: Українська
Викладачі: Тетяна Олегівна Кузнецова
Розділ: 15, Тести: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися