Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Менеджмент діяльності суб'єктів господарювання"
Опис: Галузь знань: 07 Управління і адміністрування
Спеціальність 073 Менеджмент
Освітній ступінь: бакалаврЦілі: Метою викладання дисципліни «Менеджмент діяльності суб’єктів господарювання» є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань і практичних навичок у сфері обґрунтування та планування форм організації підприємницької діяльності підприємств галузі з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища їхнього функціонування.
Оцінювання: Перевірка та оцінювання знань студентів з дисципліни проводиться кількома методами:
1. Поточний контроль:
а) оцінювання знань студентів під час семінарських і практичних занять;
б) оцінювання знань з використанням поточних тематичних тестів;
в) оцінювання завдань самостійної роботи;
г) оцінювання завдань індивідуальної роботи.
2. Модульний контроль:
а) оцінювання знань на основі блочно-модульних тестів;
б) проведення письмових контрольних робіт за модулями дисципліни.
3. Семестровий контроль:
а) проведення заліку.
Теми: Змістовий модуль 1. Підприємництво як форма господарювання
1.1. Сутність та основні риси підприємництва
1.2. Підприємець як центральна фігура підприємницької діяльності
1.3. Види і форми підприємницької діяльності
1.4. Базові та організаційно-правові форми підприємницької діяльності
1.5. Механізм заснування власної справи та характеристика основних етапів
Змістовий модуль 2. Технологія здійснення підприємницької діяльності
2.1. Управління у підприємницькій діяльності
2.2. Бізнес-планування підприємницької діяльності
2.3. Підприємницький ризик
2.4. Взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємництві
2.5. Міжнародна підприємницька діяльність
2.6. Державне регулювання та правове забезпечення підприємницької діяльності
2.7. Культура та ділова етика в підприємництві
Ресурси: 1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. – № 18-22. – 144 с.
2. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізич-них осіб – підприємців» із змінами і доповненнями від 3 березня 2005 року № 2454-IV.
3. Законодавство України [Електронний ресурс] //http://zakon1.rada.gov.ua/html.
4. Конституция Украины від 28.06.1996. – № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] //http://zakon1.rada.gov.ua/html.
5. Яцун Л.М., Ткаченко О.П., Ольшанський О.В. Основи підприємництва: Навч. посіб. – X.: ХДУХТ, 2013. – 240с.
6. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – 3-тє вид., ви-пр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2006. – 360 с.
7. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності. – К.: Знання, 2008. – 480 с.
8. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ П. В. Круш, В. І. Подвігіна, Б. М. Сердюк та ін.. - К.: Ельга-Н: КНТ, 2007. - 777 с.
9. Асаул А. Н. Организация предпринимательской деятельности: Учеб-ник. – М.: АНО «ИПЭВ», 2009. – 336 с.
10. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємниц-тво: пер. з англ. В.С.Гуля. – К.: Україна, 1994. – 319 с.
Метод навчання: Оглядові лекції, проблемні лекції, семінари-дискусії, тренінг.
Робота з навчальною, науковою, методичною літературою з підприємництва, з періодичними галузевими виданнями. Здійснення пошуку інформації у мережі Інтернет..


Мова: Українська
Викладачі: Ольга Ткаченко
Розділ: 70, Тести: 2, Проекти: 2
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик