Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Системи менеджменту в ресторанному господарстві"
Опис: «Системи менеджменту в ресторанному господарстві» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізація
Харчові технології та технологічний менеджмент в ресторан-ному бізнесі. Освітній ступень - магістр.
Цілі: Метою викладання дисципліни «Системи менеджменту в ресторанному господарстві» є формування у студентів системи спеціальних знань у сфері систем менеджменту підприємств ресторанного господарства і набуття практичних навичок проектування та удосконалення систем управління на підприємствах ресторанного господарства.
Оцінювання: Семестровий контроль з навчальної дисципліни «Системи менеджменту в ресторанному господарстві» проводиться у формі іспиту. Проведення іспиту – це найважливіший метод контролю та оцінки знань студентів з навчальної дисципліни. Умовою допуску до іспиту є виконання всіх обов’язкових робіт та завдань з навчальної дисципліни «Системи менеджменту в ресторанному господарстві».
Теми: ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Особливості менеджменту закладів ресторанного господарства

Тема 1. Науково-методичні засади систем менеджменту ресторанного господарства
Тема 2. Управління організаційно-обслуговуючою системою в закладах ресторанного господарства
Тема 3. Менеджмент виробничої системи закладів ресторанного господарства
Тема 4. Менеджмент системи забезпечення закладів ресторанного господарства

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Ефективність менеджменту закладів ресторанного господарства

Тема 5. Проектування закладу ресторанного господарства
Тема 6. Управління конкурентоспроможністю закладів ресторанного господарства
Тема 7. Управління стратегічним розвитком закладів ресторанного господарства
Тема 8. Управління інноваціями в ресторанному господарстві
Ресурси: МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Менеджмент ресторанного господарства : навч. посіб. / Л. М. Яцун, О. П. Ткаченко, С. С. Ткачова. – Х. : Світ книг, 2015. – 486 с.
2. Ткаченко О. П. Менеджмент підприємств ресторанного господарства : навч. пос. / О. П. Ткаченко, С. С. Ткачова ; Харк. держ. університет харчування та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2009. – 200 с.
3. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Стратегічне управління» за темою: «Стратегічний аналіз середовища підприємства громадського харчування за методологією SWOT-аналізу» для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 8.050201 «Менеджмент організацій» / укл. С. С. Ткачова. ХДАТОХ, – Харків, 2002.
4. Методичні вказівки до практичних занять на тему: «Розробка організаційних структур управління підприємствами громадського харчування» з дисциплін «Менеджмент галузевий» та «Менеджмент підприємств харчування» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.091710 «Технологія громадського харчування»/ укл. С. С. Ткачова, О. Є. Чатченко., ХДАТОХ. – Харків, 2001.
5. Методичні рекомендації до практичних занять на тему «Розробка стратегії розвитку підприємств харчування, торгівлі» з курсу «Стратегічний менеджмент» для студентів 4-го курсу спеціальностей 8. 050201, 7. 050206 / укл. С. С. Ткачова,
ХДАТОХ. – Харків, 2000.


13. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Законодавча база
6. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 18–22. – 144 с.

Базова
7. П’ятницька Г. Т. Менеджмент ресторанного господарства : підруч. для вузів / Г. Т. П’ятницька, Н. О. П’ятницька, Л. В. Лукашова та ін. – К. : Київ. нац. торг. – екон. ун – т, 2008. – 374 с.
8. П’ятницька Г. Т. Менеджмент громадського харчування : підруч. для вузів / Г. Т. П’ятницька, Н. О. П’ятницька. – К. : Київ. нац. торг. – екон. ун – т, 2001. – 655 с.

Допоміжна
9. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер; пер. с англ. под. науч. ред С. Г. Жильцова. – СПб. : Питер, 2008. – 480 с.
10. Менеджмет, ориентированный на рынок / пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. – Спб. : Питер, 2007. – 800 с.
11. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1992. – 702 с.
12. П’ятницька Г. Т. Управління підприємством в епоху глобалізму : монографія / Г. Т. П’ятницька. – К. : Логос, 2006. – 568 с.
13. Управление рестораном : практ. пособие / Джон Джеймс, Дэн Болдуин; пер. с англ. Т. В. Процько, Д. А. Соколова. – М. : ТК Вели, Проспект, 2008. – 400 с.


14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Із українського законодавства:
1. Сервер Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua/
2. ЛигаБизнесИнформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.liga.net/
3. Сервер Головного управління статистики України [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Із дисципліни «системи менеджменту в ресторанному господарстві»
4. Менеджмент підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/
5. Відкриваємо свій ресторан [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://melnicabiz.com.ua/
6. Ділові ігри на управління закладом ресторанного господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.restolabo.com/
7. Деякі аспекти управління рестораном [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:://www.business-territory.com/
8. Автоматизація для ресторанів [Електронний ресурс]. – Режим досту-пу : http://ultra-company.com/
9. Шляхи удосконалення та зарубіжний досвід управління якістю продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.frontmanagement.org/

Періодичні видання
10. Журнал «Менеджмент» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iso-management.com/
11. Журнал «Управление персоналом – Украина» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hrd.com.ua/
12. Журнал «Бизнес» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.business.ua
13. Журнал «Капитал» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.capital.ua
14. Журнал «Ресторатор Украина» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.restorator.ua
15. Журнал «Ресторанные ведомости» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://restoranoff.ru/
16. Журнал «Ресторатор Шеф» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://restorator.chef.ru
Метод навчання: Оглядові лекції – спрямовані на надання студентам значного обсягу систематизова-ного матеріалу з урахуванням різних наукових підходів. Студентам надається можливість обрати науковий підхід, який є оптимальним для підприємств обраної сфери бізнесу.
Проблемні лекції – спрямовані на розвиток логічного мислення студентів і характеризуються поєднанням теоретичного матеріалу з визначенням проблем реалізації у стратегічному менеджменті підприємств. Під час лекцій студентам пропонується декілька варіантів вирішення вказаних проблем та ставиться завдання обґрунтувати оптимальний варіант. Такий підхід примушує студентів сконцентруватися та активно мислити у пошуках правильної відповіді.
Лекції супроводжуються візуальними матеріалами
Семінари-дискусії – передбачають обмін думками і поглядами студентів з приводу питання теми, розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.
Модерація – метод, який допомагає групам розглядати теми, проблеми, завдання, зосереджуючись на змісті цілеспрямовано та ефективно при самостійній участі кожного у вільній колегіальній атмосфері. Метод швидко приводить до конкретних ре-зультатів, дає можливість всім студентам брати участь у процесі вироблення рішень, відчуваючи при цьому свою повну відповідальність за результат.
Кейс-метод – дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд складних управлінських ситуацій.
Збір та систематизація статистичних даних щодо стану та перспектив розвитку економіки в цілому, сфери ресторанного господарства на рівні держави, регіону, галузі. Вивчення стратегічних планів, програм, проектів різних рівнів та сфер бізнесу з метою врахування їх стану під час визначення перспектив розвитку підприємства–об’єкта дослідження.
Збір інформації про діяльність підприємства–об’єкта дослідження з метою удосконалення системи менеджменту підприємства та ін.

Мова: Українська
Викладачі: Ольга Ткаченко
Розділ: 20
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик