Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Менеджмент підприємств галузі"
Опис: «Менеджмент підприємств галузі» – одна із навчальних дисциплін, що формує управлінську складову, яка необхідна фахівцям технологічного профілю підприємств галузі, що функціонують в умовах економічної самостійності та повної відповідальності за результати виробничо-господарської діяльності.
Галузь знань 18 "Виробництво та технології
Спеціальність 181 «Харчові технології»
Освітній ступінь - бакалавр
Цілі: Метою викладання дисципліни «Менеджмент підприємств галузі» є формування у студентів системи спеціальних знань у сфері менеджменту підприємств галузі і набуття практичних навичок проектування та удосконалення систем управління у підприємствах галузі.
Оцінювання: Перевірка та оцінювання знань студентів з дисципліни проводиться кількома методами:
1. Поточний контроль:
а) оцінювання знань студентів під час семінарських і практичних занять;
б) оцінювання знань з використанням поточних тематичних тестів;
в) оцінювання завдань самостійної роботи;
г) оцінювання завдань індивідуальної роботи.
2. Модульний контроль:
а) оцінювання знань на основі блочно-модульних тестів;
б) проведення письмових контрольних робіт за модулями дисципліни.
3. Семестровий контроль:
а) проведення заліку.
Теми: Змістовий модуль 1. Основи менеджменту підприємств галузі
Тема 1.1. Сутність, значення та розвиток менеджменту
Тема 1.2. Підприємство ресторанного господарства як відкрита соціально-економічна система
Тема 1.3. Функції менеджменту у підприємствах галузі

Змістовий модуль 2. Ефективність менеджменту підприємств галузі
Тема 2.1. Проектування систем управління в підприємствах галузі
Тема 2.2. Методи менеджменту
Тема 2.3. Технологія управління підприємствами галузі
Тема 2.4. Ефективність управління підприємствами галузі
Ресурси: 1. Менеджмент ресторанного господарства : навч. посіб. / Л. М. Яцун, О. П. Ткаченко, С. С. Ткачова. – Х. : Світ книг, 2018. – 486 с.
2. Біловодська, О. А. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / О. А. Біловодська. – К. : Знання, 2010. – 495 с.
3. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 18–22. – 144 с.
4. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер; пер. с англ. под. науч. ред С. Г. Жильцова. – СПб. : Питер, 2008. – 480 с.
5. Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич – К. : ЦУЛ, 2013. – 304 с.
6. Менеджмент : навч. посіб. / Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич, та ін.; за заг. редакція Г. Є. Мошека. – К. : Ліра-К, 2015. – 550 с.
7. Менеджмет, ориентированный на рынок / пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. – Спб. : Питер, 2007. – 800 с.
8. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1992. – 702 с.
9. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступа : <http://www.ukrstat.gov.ua>.
10. П’ятницька Г. Т. Інноваційні ресторанні технології: основи теорії : навч. посіб. для вищих. навч. закл. / Г. Т. П’ятницька, Н. О. П’ятницька. – К. : Кондор – Видавництво, 2013. – 250 с.

Інша інформація: Виконання комплескного кваліфікаційного завдання
Метод навчання: Оглядові лекції – спрямовані на надання студентам значного обсягу систематизова-ного матеріалу з урахуванням різних наукових підходів.
Проблемні лекції – спрямовані на розвиток логічного мислення студентів і характеризуються поєднанням теоретичного матеріалу з визначенням проблем реалізації у стратегічному менеджменті підприємств.
Семінари-дискусії – передбачають обмін думками і поглядами студентів з приводу питання теми, розвивають мислення, допо-магають формувати погляди і переко-нання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.
Презентації – виступи студентів перед аудиторією – використовуються для представлення певних результатів індивідуальної, самостійної роботи або ро-боти малої групи.
Кейс-метод – дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльнос-ті спеціалістів і передбачає розгляд скла-дних управлінських ситуацій.
Мова: Українська
Викладачі: Ольга Ткаченко
Розділ: 41, Тести: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик