Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Харчові технології"
Опис: Дисципліна "Харчові технології" передбачає набуття студентами наступних компетентностей, зокрема:
– здатність аналізувати стан галузі, проблеми та сучасні досягнення науки, проводити соціально-орієнтовану політику в галузі виробництва харчової продукції;
– здатність застосовувати професійні та базові знання з дисципліни «Хар-чові технології» для забезпечення функціонування підприємств харчової промисловості.
Завдання: закладення основи знань студентів у галузі технологій виробниц-тва харчових продуктів iз сировини рослинного та тваринного походження, забез-печення основних показників їх якості готової продукції;
– підготовка студентів до більш глибокого оволодіння технологією фахово-го спрямування;
– забезпечення відповідної підготовки студентів для проходження навчаль-но-виробничої практики на підприємствах харчової промисловості.
Цілі: Формування у майбутнього бакалавра професійних знань, навичок та вмінь майбутньому бакалавру, які забезпечать виробництво харчових продуктів заданої якості, ознайомлення та вивчення закономірностей технологій харчових виробництв та розуміння необхідності використання комплексного підходу до удосконалення технологій харчової та переробної промисловості.
Теми: Тема 1. Вступ. Загальна характеристика харчових виробництв
Тема 2. Системний аналіз технологічних систем.
Тема 3. Технологія виробництва м’яса і м’ясних продуктів
Тема 4. Технологія виробництва молока і молочних продуктів
Тема 5 Технологія виробництва риби, рибних продуктів та гідро біонтів
Тема 6 Технологія переробки овочевої, плодової і ягідної сировини
Тема 7 Технологія виробництва круп, борошна та макаронних виробів
Тема 8 Технологія виробництва хліба і хлібобулочних виробів
Тема 9 Технологія виробництва кондитерських виробів
Тема 10 Технологія виробництва цукру та крохмалопаточних продуктів
Тема 11 Технологія бродильних виробництв
Тема 12 Технологія виробництва жирів рослинного та тваринного походження
Тема 13 Технологія виробництва алкогольних та безалкогольних напоїв
Тема 14 Технологія виробництва чаю та кави
Інша інформація: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
– стан виробництва харчових продуктів в Україні i в свiтi;
– загальну характеристику основних галузей харчових виробництв;
– характеристику стадій технологічного процесу виробництва харчових продуктів;
– призначення та технологiчнi властивості основної сировини, яка викорис-товується під час виробництва харчових продуктів;
– принципові технологiчнi схеми та головнi технологiчнi процеси окремих харчових виробництв;
– показники безпечності та якостi харчових продуктів.
вміти:
– характеризувати функціонально-технологiчнi властивостi та вимоги до основної сировини, технологiчнi процеси окремих технологiй та їх вплив на якiсть готових виробiв;
– пояснювати та науково обґрунтовувати окремі технологiчнi процеси з по-зицій фізичної, колоїдної хiмiї, бiохiмії, мiкробiологiї, фiзики, iнженерних дисци-плін;
– аналізувати технологічні процеси виробництва різних продуктів;
– виконати технологічні розрахунки;
– запропонувати та обґрунтувати шляхи удосконалення технологічного процесу виробництва харчових продуктів.
Метод навчання: Пояснювально-ілюстративний метод
Метод проблемного викладання
Частково-пошуковий метод викладання
Метод проблемного викладання
Мова: Українська
Викладачі: Тетяна Черемська, Ольга Олексіївна Гринченко, Олег Котляр, Раїса Плотнікова, Владислав Семененко
Розділ: 11
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися