Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Харчова безпечність в ресторанній індустрії"
Опис: Галузь знань 18 «Виробництво та технології»
Спеціальність 181 «Харчові технології»
Спеціалізація «Харчові технології та технологічний менеджмент у ресторанному бізнесі»
Ступінь вищої освіти: Магістр
Кількість кредитів - 4, Розділів - 1, Тем - 4.
Загальна кількість годин - 120.
Цілі: Мета викладання дисципліни полягає у формуванні у студентів системного погляду на експертний аналіз технологій виробництва, зберігання та реалізації харчової продукції, оцінку відповідності за показниками якості та безпечності, набуття відповідних компетенцій, зокрема:
– загальнонаукових, які передбачають набуття студентами наукових знань з проведення експертизи технологій харчової продукції, її якості та безпечності;
– загально-професійних, які спрямовані на оволодіння основними методами системного підходу до діагностики технологічних процесів виробництва продукції, ознайомлення з нормативними та технологічними документами, що регламентують їх виробництво та контроль показників якості й безпечності;
– спеціально-професійних – узагальнення результатів експертизи технологій оцінку ступеню управління технологією, якістю та безпечністю кулінарної продукції;
– соціально-особистих через формування світогляду, розвиток творчого мислення, дослідницьких навичок, самостійної роботи з інформаційними матеріалами, екологічної культури, наполегливості у досягненні мети.
Оцінювання: Іспит
Теми: Тема 1. Вступ. Характеристика основних законодавчих документів
Тема 2. Технологічна експертиза якості харчової продукції
Тема 3. Технологічна експертиза безпечності технології харчової продукції
Тема 4. Технологічний аудит технологій харчової продукції. Оцінка потенціалу трансферу технологій
Інша інформація: Оволодіння знаннями, вміннями та навичками в проведенні технологічної експертизи є визначальними для забезпечення встановлення відповідності існуючих технологій, системи безпечності харчової продукції для фахівця в сучасному конкурентному середовищі.
Вивчення окремих модулів дисципліни базується на основі сукупності різних видів методики викладання навчання: лекцій, лабораторних та практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи. Для більш ефективного засвоєння матеріалу під час вивчення матеріалу дисципліни використовуються сучасні інформаційні технології та технічні засоби навчання. Передбачено проведення виїзних занять в закладах ресторанного господарства (ЗРГ), використання новітніх освітніх технологій: лекції-дискусії, лекції-конференції, лекції-візуалізації, лабораторні роботи у вигляді ділових ігор, вирішення ситуаційних завдань тощо.
Метод навчання: Використовуються наступні методи навчання:
- організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивній проблемні, імітаційні, самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача;
- стимулювання і мотивації навчання: методи формування зацікавленості (ділові ігри, аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності в навчанні (роз’яснення суспільної і особової значущості навчання, пред’явлення педагогічних вимог);
- контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, лабораторні і практичні роботи, контроль у вигляді тестів, фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий контроль).
Мова: Українська
Викладачі: Тетяна Черемська, Ольга Олексіївна Гринченко, Марина Борисівна Колеснікова, Олег Котляр, Владислав Семененко
Розділ: 11, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися