Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Політологія"
Опис: Навчальна дисципліна «Політологія» та, відповідно, програма навчальної дисципліни «Політологія» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 142 «Енергетичне машинобудування», 181 «Харчові технології», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельна – ресторанна справа», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка», 056 «Міжнародні економічні відносини», 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент», 242 «Туризм».
Цілі: Викладання навчальної дисципліни «Політологія» ставить перед собою наступні цілі та завдання:
• Засвоїти методологію вивчення діяльності і розвитку політичних систем і політичних процесів;
• Вміти орієнтуватись в основних світових політичних школах, концепціях і напрямах розвитку політології, мати уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин і процесів;
• Набути навичок практичного використання теоретичних знань у практичній діяльності;
• Навчити студентів виявляти політичні чинники, що визначають розвиток сфери торгівлі та громадського харчування, а також підприємницької діяльності загалом;
Оцінювання: Якість навчання та засвоєння мети, цілей, завдань та основних положень навчальної дисципліни «Політологія» визначається під час поточного та підсумкового контролю, контролю рівня самостійної роботи студента та інших видів роботи на заняттях. Форма підсумкового залікового контролю – залік.
Теми: Теми дисципліни зазначені в матеріалах до курсу.
Ресурси: Нормативну, допоміжну літературу та інформаційні ресурси наведено у робочій програмі.
Метод навчання: Методи навчання за ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача, самостійна робота студентів (загальна, групова, індивідуальна).
Активно застосовуватимуться методи контролю і самоконтролю, за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності до яких належать наступні:
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, усні заліки, колоквіуми.
Методи письмового контролю: контрольні письмові роботи, письмові заліки.
Методи лабораторно-практичного контролю: контрольні роботи, контроль за допомогою комп'ютера (навчально-контрольні програми).
Методи самоконтролю: самостійний пошук помилок, уміння самостійно оцінювати свої знання, визначати пріоритетні напрями власного навчального процесу, самоаналіз і т. ін.
Мова: Українська
Викладачі: Андрій Сергійович Міносян, Наталія Андріївна Лемешева, Олексій Варипаєв
Розділ: 15, Тести: 9
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися