Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Харчові технології. Контроль якості харчової продукції"
Опис: Навчальна дисципліна «Харчові технології. Контроль якості ХП» націлена на формування у студентів системного погляду на контроль якості харчової продукції в умовах харчового виробництва, критичного мислення щодо сучасних підходів до контролю якості, ознайомлення з методами контролю якості основних груп харчової продукції.
Цілі: Набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з питань контролю якості харчової продукції.
Оцінювання: Іспит
Теми: 1. Загальні поняття про основу контролю якості харчової продукції
1.1 Загальні поняття про основу контролю
1.2 Класитфікація та характеристика показників контролю якості харчової продукції
1.3 Характеристика інструментальних методів оцінки якості харчової продукції
1.4 Організація виробничих лабораторій
1.5 Коротка характеристика міжгалузевих стандартизованих методів контролю якосі харчової продукції
2 Контроль якості харчової продукції і методи його здійснення
та методи його здійснення
2.1 Контроль якості молока та молочної продукції
2.2 Контроль якості мясної продукції
2.3 Контроль якості рибної продукції
2.4 Контроль якості овочевої продукції
2.5 Контроль якості кондитерських виробів
2.6 Контроль якості хліба та хлібобулочних виробів
2.7 Контроль якості жирової продукції
2.8 Контроль якості безалкогольних напоїв


Інша інформація: Під час навчання одним із важливих моментів є оцінювання критеріїв знань студентів, що є невід’ємною складовою частиною любого навчального процесу.
До контрольних заходів належать поточний та семестровий (підсумковий) контролі, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання.
Поточний контроль – це оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення лекцій, практичних, занять тощо.
Семестровий (підсумковий) контроль – це залік в обсязі навчального матеріалу, визначеного даною робочою навчальною програмою дисципліни. Відповідно до умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу передбачається оцінювання успішності студентів з дисципліни в балах. Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів (включно), а завдання, що виносяться на залік – від 20 до 40 балів (включно)
Метод навчання: Методи навчання – засоби спільної роботи викладача та студентів, за допомогою яких у останніх формуються потрібні знання, навички, вміння. Кожний метод – це струнка система взаємопов’язаних прийомів: усний виклад навчального матеріалу, обговорення матеріалу, показ (демонстрація) вправи, практичні роботи, індивідуальні роботи. Використовуються наступні методи навчання:
- методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивні і проблемні, самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача;
- методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу (пізнавальні ігри, аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності в навчанні (роз’яснення суспільної і особової значущості навчання, пред’явлення педагогічних вимог);
- методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, лабораторні і практичні роботи, машинний та безмашинний програмований контроль у вигляді тестів, фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий)
Мова: Українська
Викладачі: Андрій Богданович Горальчук, Ольга Олексіївна Гринченко, Світлана Омельченко, Владислав Семененко
Розділ: 18, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися