Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Проектування закладів ресторанного господарства"
Опис: Навчальна дисципліна призначена для студентів, що навчаються за спеціальністю 181 «Харчові технології» ступеня вищої освіти бакалавр денної та заочної форми навчання
Цілі: Засвоєння студентами концептуальних основ проектування, формування у них компетенцій проектної діяльності сучасними методами з використанням систем автоматизації при вирішенні низки проектних інженерних завдань. В процесі освоєння даної дисципліни розглядаються основні етапи життєвого циклу проекту, ресурсне забезпечення, технологія реалізації та моніторинг проекту. Предметом вивчення дисципліни є інженерні аспекти технологічних процесів, що складають організаційну основу проектування підприємств галузі.
Оцінювання: Проміжний контроль - тестування. Підсумковий семестровий контроль - іспит.
Інша інформація: Завданням вивчення дисципліни є формування у студентів компетентністного підходу щодо технології проектної діяльності, проектного циклу; методологічної схеми етапів проектування ЗРГ; основних етапів розробки проекту – концептуалізації, постановці мети, формулюванню завдань, плануванню діяльності.
Загально професійні компетенції студента, що сформуються в результаті освоєння дисципліни:
 базові уявлення основ проектування ЗРГ, основних етапів життєвого циклу проекту;
 уміння формулювати концептуально-обґрунтовану проектну ідею, сенс і мету проекту;
 обґрунтування структури проектного циклу, ресурсне забезпечення, технологія реалізації та моніторинг проекту;
 вироблення змістовної суб’єктивно-особової експертної позиції по відношенню до різних проектних моделей.
Студент повинен знати:
 призначення, види проектів, їх склад і зміст;
 порядок і стадії розробки проектів;
 види нормативно-технічної документації, яка використовується при розробці проектів ЗРГ;
 номенклатуру основних типів ЗРГ; склад функціональних груп приміщень ЗРГ;
 розрахункові нормативи проектування та принципи розміщення ЗРГ;
 прогресивну методологію виконання технологічних розрахунків;
 технологічні вимоги до розміщення устаткування і його монтажної прив'язки;
 сучасні тенденції компоновки виробничих приміщень і підприємств в цілому з використанням комп'ютерної техніки; загальні принципи і послідовність об'ємно-планувальних рішень при проектуванні різних типів ЗРГ;
 основні напрями реконструкції ЗРГ.
Студент повинен уміти:
 дати техніко-економічне обґрунтування доцільності і ефективності будівництва ЗРГ;
 розробити базисно-проектну технологічну програму, визначити чисельність працівників і потужність ЗРГ;
 підібрати найбільш раціональну схему обробки сировини і напівфабрикатів, застосовуючи новітні технології і техніку;
 провести розрахунки і визначити потребу в торгово-технологічному і допоміжному устаткуванні; провести розстановку устаткування, відповідно до схеми технологічного процесу і вимог раціональної організації праці, розробити монтажний план прив'язки;
 визначити склад і площі приміщень ЗРГ;
 розробити планувальне рішення, визначити взаємозв'язки і послідовність розташування приміщень в будівлях, різної поверховості і конфігурації;
 підібрати інтер'єр і об'ємно-планувальне вирішення будівлі в цілому;
 виконати експертизу технологічної частини проекту.
В змістовій частині програми передбачено:
 вивчення загальних підходів до проектування ЗРГ;
 вивчення основних принципів технологічного проектування;
 вивчення основ технологічного проектування виробничих та торговельних приміщень та робочих місць;
 придбання навичок читання проектних креслень і аналізу проектних рішень;
 придбання вмінь виконувати реконструкцію ЗРГ.
Знання, що отримані в процесі вивчення дисципліни на лекціях, та вміння, які придбані у процесі практичних занять, допоможуть майбутнім фахівцям активно впливати на модернізацію виробництва, вміти проводити експертизу проектів, вносити пропозиції до їх удосконалення.
Метод навчання: Під час викладання дисципліни «Проектування підприємств галузі» використовуються наступні методи навчання:
 методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивні і проблемні, самостійні роботи і роботи під керівництвом викладача;
 методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу (пізнавальні ігри, аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності у навчанні (роз'яснення суспільної і особової значущості навчання, пред'явлення педагогічних вимог);
 методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, практичні роботи, машинний і безмашинний програмований контроль у вигляді тестів, поточний і підсумковий).
Мова: Українська
Викладачі: Ніна Вікторівна Чорна, Наталя Василівна Федак, Ольга Олексіївна Гринченко, Владислав Семененко
Розділ: 24, Тести: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик