Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю"
Опис: Дисципліна призначена для студентів спеціальності 181 Харчові технології, спеціалізації Харчові технології та технологічний менеджмент у ресторанному бізнесі
Цілі: Отримання знань з основних положень стандартизації, метрології, сертифікації та управління якістю; формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, які забезпечать більш глибоке засвоєння спеціальних дисциплін, а також їх професійну орієнтованість у рішенні проблем якості харчової продукції
Оцінювання: екзамен
Теми: Тема 1.1. Національна стандартизація, шляхи її становлення. Тема 1.2. Міжнародна стандартизація, її суть та зміст. Тема 1.3. Характеристика норматив-них документів, які регламентують якість харчової продукції та правила роботи з ними. Тема 2.1. Основні етапи розвитку метрології, її цілі та завдання. Тема 2.2. Загальні питання метрологічного забезпечення якості продукції. Тема 3.1. Загальні положення у сфері сертифікації харчової продукції. Тема 3.2. Загальні положення в управлінні якістю продукції
Інша інформація: У рамках дисципліни передбачено усний контроль (усне опитування), письмовий та тестовий.
Метод навчання: Використовуються наступні методи навчання:
- організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивній проблемні, імітаційні, самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача;
- стимулювання і мотивації навчання: методи формування зацікавленості (ділові ігри, аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності в навчанні (роз’яснення суспільної і особової значущості навчання, пред’явлення педагогічних вимог);
- контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, практичні роботи, контроль у вигляді тестів, фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий контроль).
Мова: Українська
Викладачі: Ольга Олексіївна Гринченко, Світлана Леонідівна Юрченко, Олег Котляр, Владислав Семененко
Розділ: 9, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися