Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Маркетингова товарна політика"
Опис: Дисципліна викладається для спеціальності 075 "Маркетинг"; студентам освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.
Змістовних модулів - 2. Загальна кількість 76 годин. (лекцій 32, практичні 32, самостійна робота 12).

Цілі: Метою викладання дисципліни «Маркетингова товарна політика» є формування у майбутніх фахівців системи знань і розуміння аспектів теорії та практики з курсу та набуття навичок самостійної роботи.
Оцінювання: Усне опитування, презентація доповідей (рефератів), консультації, співбесіда, перевірка виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи, проміжний контроль зі змістових модулів, іспит.
Теми: Змістовий модуль містить 9 тем.
Ресурси: законодавча база, навчальні посібники, інтернет ресурси, які перелічені у робочій програмі дисципліни
Метод навчання: Проблемні лекції, лекції з елементами бесіди, міні-лекція з елементами евристичної бесіди, блоковий метод, використання банку візуального супроводження, використання опорних конспектів.


Мова: Українська
Викладачі: Ольга Миколаївна Прядко
Розділ: 13
Матеріал дисципліни
20,00$ Додати в кошик