Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Історія та культура України"
Опис: Мета курсу – забезпечити освоєння української історії на основі пізнання процесу розвитку українського суспільства в цілому, аналізуючи всю сукупність етнічно-національної, суспільно-політичної, соціально-економічної та культурно-релігійної трансформації українського суспільства на шляху його багатовікового поступу; ознайомити студентів із найважливішими закономірностями та головними етапами розвитку української культури, з найвідомішими досягненнями з урахуванням профілю універстету.
Цілі: Формування висококультурної, інтелігентної людини, яка має глибокі знання про історичну та культурну спадщину України; розвиток національної самосвідомості,виховання патріотичних і морально-етичних переконань спеціалістів; прищеплення навичок наукового аналізу, спрямованих назабезпечення самостійного осмислення закономірностей історико-культурного розвитку;вироблення умінь застосовувати набуті знання у повсякденній діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ і подій; сформувати засади гуманістичного світогляду та гуманістичний підхід до розв’язання проблем професійного та особистого характеру.
Оцінювання: До 9 тем курсу «Історія та культура України» запропоновані тести для самоконтролю.
Загальна кількість балів, яку студенти мають отримати під час вивчення курсу дорівнює 100 балам, які складаються з:
1. Виконання контролюючих тестів за темами № 1-4. 12 тестів оцінюються 24 балами.
2. Виконання контролюючих тестів за темами № 5-9. 15 тестів оцінюються 30 балами. За складністю тести охоплюють основний програмний матеріал курсу і дають змогу всебічно оцінити рівень підготовленості студентів з дисципліни «Історія і культура України» як майбутніх фахівців.
3. Створення комп’ютерної презентації в програмі Microsoft Power Point. Максимальна кількість балів 15.
4. Написання домашньої контрольної роботи з курсу «Історія і культура України» має на меті навчити студентів пов’язати теорію з практикою, користуватися літературою, використовувати статистичні дані, привчати до вміння висловлювати свої думки і робити самостійні висновки, щодо проблеми, яка розглядається у роботі. Максимальна оцінка 15 балів.
5. Відвідування лекційних і семінарських занять студентами, належне ведення конспектів та виконання тем, які виносяться на самостійне опрацювання, є обовязковим, але балами не оцінюється.
6. За активність на лекції (участь у дискусії; розв’язання проблемних питань) студент отримує максимально 3 бали.
7. Відповідь на семінарському занятті – максимум 5 балів, всього – максимально 40 балів.
В разі виконання студентом наведених вище вимог та набрання ним певної суми балів, вищої від 60, викладач виставляє оцінку за проходження курсу.

Теми: Теми дисципліни:
- тема 1. Загальні аспекти історико-культурного розвитку України. Прадавня Україна;
- тема 2. Середньовічна держава Київська Русь. Галицько-Волинська держава;
- тема 3. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (XIV – I пол. XVII ст.) ;
- тема 4. Україна за часів козацького гетьманства (II пол. XVII – XVIII ст.) ;
- тема 5. Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій (XIX ст. ) ;
- тема 6. Україна на початку ХХ ст. ;
- тема 7. Радянський період в історії України;
- тема 8. Україна в сучасну добу;
- тема 9. Історія та культура Слобожанщини.
Мова: Українська
Викладачі: Андрій Сергійович Міносян, Наталія Андріївна Лемешева
Розділ: 24, Тести: 9
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися